>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Swarożyn w piłce nożnej chłopców potęgą jest i basta…. w powiecie tczewskim

10 listopada nasza dru¿yna pi¿karzy no¿nych w sk¿adzie:
Patryk Sitkowski
Krzysztof Sijka
Kacper Legawiec
B¿a¿ej Legawiec
Dawid Krocz
Dawid Tramowski
Dawid Lory¿ski
Bart¿omiej Kujawski
Jakub Kujawski
Marceli Kolaska
pod opiek¿ Iwony Pa¿dzierskiej, pojecha¿a do Tczewskiego II LO na zawody powiatowe w Futsalu.
Przyjechali reprezentanci wszystkich szk¿¿ z ca¿ego powiatu, a w zwi¿zku z du¿¿ ilo¿ci¿ dru¿yn zostali¿my podzieleni na 2 grupy. Po ci¿¿kich bojach – uda¿o nam si¿ wygra¿ grup¿, a potem r¿wnie¿ fina¿owy mecz.
Nie mo¿na powiedzie¿, ¿e by¿o ¿atwo. Zespo¿y by¿y na bardzo wyr¿wnanym poziomie. Niemniej uda¿o nam si¿ potwierdzi¿ nasz sukces z zawod¿w powiatowych w „6-tkach pi¿karskich”. Tym bardziej jeste¿my dumni, ¿e to nam przypad¿ w udziale zaszczyt reprezentowania powiatu w wojew¿dztwie.
17 listopada w tym samym sk¿adzie pojechali¿my na zawody do Sopotu, gdzie zmierzyli¿my si¿ z najlepszymi dru¿ynami z Tr¿jmiasta: I Akademickie Liceum Og¿lnokszta¿c¿ce w Gdyni, Zesp¿¿ Szk¿¿ Energetycznych z Gda¿ska, Zesp¿¿ Szk¿¿ Handlowych z Sopotu. Mecze by¿y na bardzo wysokim poziomie, ch¿opcy graj¿cy w zespo¿ach tr¿jmiejskich to najcz¿¿ciej zawodnicy regularnie trenuj¿cy w klubach ligowych (po 3 razy w tygodniu). Nasi ch¿opcy mimo braku mo¿liwo¿ci takiego trenowania i zgrania, nie okazali si¿ wiele gorsi. Ze zwyci¿zcami turnieju – dru¿yn¿ z Gda¿ska – uda¿o nam si¿ zremisowa¿. Nikt wi¿cej nie dokona¿ tego, bo pozosta¿e dru¿yny przegrywa¿y z Gda¿skiem. Nie mo¿emy si¿ wi¿c wstydzi¿ naszej dru¿yny i to nawet w starciu z trenuj¿cymi regularnie dru¿ynami.

BRAWO CH¿OPAKI!

Jeste¿my w Was dumni.aaa3.JPG

aaa4.JPG

aaa5.JPG

aaa7.JPG
20 Listopada 2015 by I.Padzierska


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b