>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Wigilia sołecka w Swarożynie

Tradycyjnie ka¿dego roku w gminie Tczew organizowane s¿ spotkania op¿atkowe w poszczeg¿lnych so¿ectwach. W mniejszych so¿ectwach lokalna spo¿eczno¿¿, kt¿ra tworzy jedn¿ du¿¿ rodzin¿, spotyka si¿ w ¿wietlicach by podzieli¿ si¿ op¿atkiem, z¿o¿y¿ sobie ¿yczenia i wsp¿lnie sp¿dzi¿ mi¿e i radosne chwile. Wi¿ksze so¿ectwa ze wzgl¿d¿w organizacyjnych skupiaj¿ si¿ na osobach starszych, samotnych i potrzebuj¿cych wsparcia. Dla niekt¿rych os¿b jest to jedyna wigilia, gdy¿ ¿wi¿ta sp¿dzaj¿ sami. Dzi¿ki takiej inicjatywie so¿tys¿w i rad so¿eckich, szczeg¿lnie te osoby starsze i samotne mog¿ wyj¿¿ z domu, spotka¿ si¿ z s¿siadami, wsp¿lnie po¿piewa¿ kol¿dy i poczu¿ magi¿ ¿wi¿t Bo¿ego Narodzenia.

W Swaro¿ynie ju¿ po raz 25 odby¿a si¿ wigilia so¿ecka. Uczestniczy¿o w niej ponad 60 os¿b. Uroczysto¿¿ zaszczycili swoj¿ obecno¿ci¿: w¿jt gminy Tczew Roman Rezmerowski, sekretarz Joanna Szlicht, radny Powiatu Tczewskiego Piotr Odya, ks. proboszcz Piotr Malinowski, so¿tys Swaro¿yna Szczepan Klinkusz, so¿tys Goszyna Karolina Filcek, dyrektor Zespo¿u Kszta¿cenia i Wychowania w Swaro¿ynie Wojciech Czerwi¿ski oraz dyrektor Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie Jaros¿aw Bartoszewski. Zgromadzonych go¿ci przywita¿a radna Anna Kata. Spotkanie op¿atkowe u¿wietni¿y „Jase¿ka” zaprezentowane przez dzieci z Zespo¿u Kszta¿cenia i Wychowania w Swaro¿ynie, przygotowane przez Pani¿ Katarzyn¿ Pa¿asz.

Po tradycyjnym dzieleniu si¿ op¿atkiem wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej, przygotowanej przez panie z Ko¿a Gospody¿ Wiejskich ze Swaro¿yna. Podczas tego wyj¿tkowego spotkania wszyscy go¿cie zostali obdarowani ¿wi¿tecznymi stroikami, kt¿re zosta¿y wykonane przez uczni¿w z Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie. Czas up¿yn¿¿ niepostrze¿enie w mi¿ej, radosnej i ¿wi¿tecznej atmosferze.


Wigilia sołecka w Swarożynie - SIGT


wswar2.JPGwswar3.JPGwswar4.JPGwswar5.JPG
17 Grudnia 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b