>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

BOŻE NARODZENIE

Tymi s¿owami rozpocz¿¿o si¿ spotkanie , kt¿re mia¿o przypomnie¿ ca¿ej spo¿eczno¿ci szkolnej wydarzenia jakie mia¿y miejsce ponad 2000 lat temu – narodzenie Jezusa.
Przedstawione sceny z Betlejem oraz dzieci¿stwa Chrystusa ukaza¿y ¿wi¿t¿ Rodzin¿. Maryja i J¿zef jako pierwsi przyj¿li Zbawiciela, troszczyli si¿ o Niego i wype¿niali swoje powo¿anie _ ODPOWIEDZIALNO¿¿ jako prost¿ konsekwencj¿ poddania si¿ Bogu i Jego planom.
ODPOWIEDZIALNO¿¿:
- za Ma¿ego Jezusa
- za Maryj¿
- za moje chrze¿cija¿stwo
ODPOWIEDZIALNO¿¿ a¿ do ko¿ca nawet gdy trzeba ucieka¿ do swojego Egiptu, aby ocali¿ to, co najwa¿niejsze i najdro¿sze bo Bo¿e.
Poniewa¿ ODPOWIEDZIALNO¿¿ WYP¿YWA Z MI¿O¿CI.
Spotkanie zako¿czy¿o si¿ s¿owami J. Kasprowicza Przy wigilijnym stole
Przy wigilijnym stole,
¿ami¿c op¿atek ¿wi¿ty,
Pomnijcie, ¿e dzie¿ ten radosny,
W mi¿o¿ci jest pocz¿ty!

¿e, jako m¿wi wam wszystkim,
Dawne, odwieczne or¿dzie,
Z pierwsz¿ na niebie gwiazd¿
B¿g sam w waszym domu zasi¿dzie.

Sercem go przyj¿¿ gor¿cym,
Na scie¿aj otw¿rzcie wrota
Oto co czyni¿ wam ka¿e
Mi¿o¿¿ najwi¿ksza cnota.
Po ¿yczenia z¿o¿onych przez uczni¿w pan dyrektor J. Bartoszewski przekaza¿ przedstawicielom poszczeg¿lnych klas op¿atek na Wigilie klasowe.
Dzie¿ ten by¿ r¿wnie¿ okazj¿ do wr¿czenia stypendi¿w oraz podzi¿kowa¿ dla ust¿puj¿cego Samorz¿du Uczniowskiego.
Uroczysto¿¿ przygotowali uczniowie z klasy II Liceum Og¿lnokszta¿c¿cego pod opiek¿ pa¿ Beaty Gajdamowicz, Anny Labuddy oraz Alicji Majewskiej. Spotkanie u¿wietni¿ wyst¿p zespo¿u ¿piewaj¿cego kol¿dy przygotowane przez opiek¿ p. Iwony Pa¿dzierskiej.
Nasz wielki wieszcz Adam Mickiewicz powiedzia¿: Chrystus narodzi¿ si¿ w betlejemskim ¿¿obie lecz biada Ci je¿li nie narodzi¿ si¿ w Tobie.
¿yczmy sobie by te nadchodz¿ce ¿wi¿ta Bo¿ego Narodzenia by¿y dla nas czasem rado¿ci i pokoju jaki niesie Chrystus.


Wig15-1.jpgWig15-2.jpgWig15-3.jpgWig15-4.jpgWig15-5.jpgWig15-6.jpgWig15-7.jpgWig15-8.jpgWig15-9.jpgWig15-10.jpgWig15-11.jpgWig15-12.jpgWig15-13.jpgWig15-14.jpgWig15-15.jpgWig15-16.jpgWig15-17.jpgWig15-18.jpgWig15-19.jpgWig15-20.jpgWig15-21.jpgWig15-22.jpgWig15-23.jpgWig15-24.jpgWig15-25.jpgWig15-26.jpgWig15-27.jpgWig15-28.jpgWig15-29.jpgWig15-30.JPG
29 Grudnia 2015 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b