>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Resortowa szkoła rolnicza

Zawarcie Porozumienia jest odpowiedzi¿ na zg¿oszon¿ w lutym br. propozycj¿ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odno¿nie przej¿cia tej szko¿y. W zwi¿zku z tym od 1 stycznia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie si¿ organem prowadz¿cym i sprawuj¿cym nadz¿r pedagogiczny nad przej¿t¿ szko¿¿ rolnicz¿ w Swaro¿ynie. Na terenie wojew¿dztwa pomorskiego b¿dzie to pierwsza resortowa szko¿a rolnicza. Dotychczas by¿o to jedyne wojew¿dztwo, w kt¿rym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi¿ szko¿y rolniczej.
Minister Krzysztof Jurgiel wyrazi¿ zadowolenie, ¿e kolejna szko¿a rolnicza aktywnie w¿¿czy si¿ w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spo¿ywczego, a tak¿e w istniej¿cy system wiedzy rolniczej, wsp¿¿tworzony przez 45 resortowych szk¿¿ rolniczych. System ten jest form¿ zintegrowanej edukacji i wdra¿ania nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwi¿za¿ w rolnictwie, dzi¿ki podj¿tej wsp¿¿pracy resortowych szk¿¿ rolniczych z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, o¿rodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a tak¿e r¿¿nymi podmiotami pracuj¿cymi na rzecz rozwoju obszar¿w wiejskich.RSR-1.jpgRSR-2.jpg
15 Czerwca 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b