>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

SPOS¿B PRZEPROWADZENIA IMPREZY:

10.45 Przywitanie zebranych. Przedstawienie programu i zasad (boisko szkolne/sala gimnastyczna - zale¿nie od warunk¿w atmosferycznych).

10.50 Przyst¿pienie zespo¿¿w klasowych do poszczeg¿lnych konkurencji zorganizowanych w formie obwodu stacyjnego.

Stacja 1: Szybko¿¿ - szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim uniesieniem kolan i kla¿ni¿ciem pod uniesiona nog¿. Liczymy ilo¿¿ kla¿ni¿¿. Punktacja wg tabeli. (2 osoby z klasy)

Stacja 2: Skoczno¿¿ - skok w dal z miejsca. Odleg¿o¿¿ mierzymy krocz¿c w¿asnymi stopami (wynik zaokr¿glamy do ca¿ej stopy). Punktacja wg tabeli. (2 osoby z klasy)

Stacja 3: Si¿a ramion - zwis na dr¿¿ku, uchwyt dowolny, podci¿gni¿cia obur¿cz - z pe¿nego zwisu /wyprostowane ramiona/ do podci¿gni¿cia brody nad dr¿¿ek. Ka¿de prawid¿owe podci¿gni¿cie = 1 punkt. (2 osoby z klasy)

Stacja 4: Pi¿ka z koca na koc - dwie dru¿yny po 4 osoby z jednej klasy. Ka¿da dru¿yna trzyma na rogach koc w odleg¿o¿ci ok. 2m od siebie. W ci¿gu 2 minut staraj¿ si¿ jak najwi¿cej razy przerzuci¿ pi¿k¿ z koca na koc. Ilo¿¿ prawid¿owych przerzut¿w = ilo¿¿ punkt¿w. (8 os¿b z klasy)

Stacja 5: Rzut beretem na odleg¿o¿¿ - w spos¿b dowolny rzucamy beretem jak najdalej. Odleg¿o¿¿ mierzona w metrach = ilo¿¿ punkt¿w. (2 osoby z klasy)

Stacja 6: Rzuty wolne do kosza - 6 rzut¿w. Ka¿de trafienie 1 punkt. (2 osoby z klasy)

Stacja 7: Mecz balonowy - z ka¿dej klasy startuje 2 zawodnik¿w, kt¿rym do obu n¿g przywi¿zuje si¿ po jednym balonie. W ci¿gu rozgrywki (2 minuty) trzeba przebi¿ - zdepta¿ jak najwi¿cej balon¿w na nogach przeciwnik¿w i nie pozwoli¿ przebi¿ swoich. Za ka¿dy ocala¿y balon otrzymuje si¿ po 5 pkt (2 osoby z klasy) - rozpocz¿cie konkurencji 11.00

Stacja 8: Pi¿ka do bramki - pi¿k¿ do nogi prowadzimy do bramki do unihokeja miot¿¿ (ka¿da klasa przynosi swoj¿ miot¿¿). Punkty przyznawane s¿ za trafienie do bramki i czas wykonania zadanie - 10 pkt najlepszy osi¿gni¿ty czas, 1 - najs¿abszy. (1 osoba z klasy)

Stacja 9: Kr¿gle - str¿cenie kr¿gli pi¿k¿ do pi¿ki r¿cznej. Ka¿da klasa ma jedno podej¿cie do konkurencji. Ilo¿¿ str¿conych kr¿gli = ilo¿¿ punkt¿w. (1 osoba z klasy)


DSDD16-1.jpgDSDD16-2.jpgDSDD16-3.jpgDSDD16-4.jpgDSDD16-5.jpgDSDD16-6.jpgDSDD16-7.jpgDSDD16-8.jpgDSDD16-9.jpgDSDD16-10.jpgDSDD16-11.jpgDSDD16-12.jpgDSDD16-13.jpgDSDD16-14.jpgDSDD16-15.jpgDSDD16-16.jpgDSDD16-17.jpgDSDD16-18.jpgDSDD16-19.jpgDSDD16-20.jpgDSDD16-21.jpgDSDD16-22.jpgDSDD16-23.jpgDSDD16-24.jpgDSDD16-25.jpgDSDD16-26.jpgDSDD16-27.jpgDSDD16-28.jpgDSDD16-29.jpgDSDD16-30.jpgDSDD16-31.jpgDSDD16-32.jpgDSDD16-33.jpgDSDD16-34.jpgDSDD16-35.jpgDSDD16-36.jpgDSDD16-37.jpgDSDD16-38.jpgDSDD16-39.jpgDSDD16-40.jpgDSDD16-41.jpgDSDD16-42.jpgDSDD16-43.jpgDSDD16-44.jpgDSDD16-45.jpgDSDD16-46.jpgDSDD16-47.jpgDSDD16-48.JPG
16 Czerwca 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b