>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

    1.09.1971 Utworzenie Zasadniczej Szkoy Rolniczej, ksztacącej w zakresie dwch specjalnoci - mechanizator upraw polowych oraz hodowca byda i trzody chlewnej. Pierwszym Dyrektorem Szkoy zosta in. Henryk Kowalkowski.
    1973 Otwarcie trzyletniego Technikum Rolniczego na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoy Rolniczej. Stworzono w ten sposb dla absolwentw zasadniczych szk szanse dalszego kontynuowania nauki i uzyskania dyplomu technika rolnika w specjalnoci oglnorolniczej - uprawa rolin i hodowla zwierząt.
    Zasadniczą Szko Rolniczą ksztacącą w zakresie mechanizator upraw polowych przemianowano na Zasadniczą Szko Mechanizacji Rolnictwa, a ksztacącą w zakresie hodowcw byda i trzody chlewnej na Zasadniczą Szko Rolniczą w zakresie specjalnoci oglnej w zawodzie rolnika.
    1975 Poączenie istniejcych szk rolniczych w Zesp Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia Rolniczego - na zasadzie eksperymentu. Oprcz istniejcych szk w Swaroynie w skad zespou weszy szkoy rolnicze, funkcjonujce dotychczas samodzielnie w Pelplinie i w Subkowach, ktre otrzymay status szk filialnych, ksztacących w zawodzie rolnika o specjalnoci ogrodniczej.
Zakres zada Zespou Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia by rnorodny:
ksztacenie modziey w zawodach rolniczych na poziomie zasadniczym i rednim;
koordynacja ksztacenia w formie zaocznej i wieczorowej;
udzielanie pomocy gminnej subie rolnej;
prowadzenie wszystkich spraw w zakresie rolniczej owiaty pozaszkolnej.

Data - Zaniechanie eksperymentu z przyczyn obiektywnych. Rozwiązano ZSR Centrum Ksztacenia i w to miejsce powoano Zesp Szk Rolniczych.
W tym samym roku powoano w ramach Zespou 5-letnie Technikum Rolnicze dla absolwentw szkoy podstawowej o specjalnoci oglnorolniczej - uprawa rolin i hodowla zwierząt. W skad Zespou weszy wymienione ju typy szk, a take szkoa filialna zlokalizowana w Czerwisku oraz Liceum Rolnicze zlokalizowane w Pelplinie, ktrego funkcjonowanie nie byo zbyt dugie.

1977 Przeniesienie Zasadniczej Szkoy Rolniczej w Czerwisku do Zespou Szk Rolniczych w Skrczu.

1984 Rozwiązanie Liceum Rolniczego w Pelplinie z powodu braku naboru modziey. Podobnie rozwiązaniu ulega szkoa filialna w Subkowach.

1988 - Utworzono Zasadniczej Szkoy Rolniczej o specjalnoci: wiejskie gospodarstwo domowe, ksztacącej w zawodzie rolnika.

1990 Utworzenie klas ksztacących w zakresie przetwrstwa owocowo-warzywnego.

1992 - Potrzeby i uwarunkowania ochrony rodowiska oraz konieczno produkcji zdrowej ywnoci spowodoway wprowadzenie do programu technikum rolniczego treci ekologicznych. Zatem od tego roku technikum rolnicze rozpoczo ksztacenie technikw - rolnikw w zakresie rolnictwa ekologicznego - uprawa rolin i hodowla zwierząt.

1994 Wydanie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Aktu Zaoycielskiego Technikum Zawodowego w Swaroynie, ksztaccego w zawodzie technik technologii ywnoci w zakresie przetwrstwa owocowo-warzywnego.

1996 Wprowadzenie w szkoach zasadniczych nauczania szerokoprofilowe. W Szkole Zasadniczej dla chopcw podjto ksztacenie w zawodzie - mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych, a w Szkole Zasadniczej dla dziewczt - wiejskie gospodarstwo domowe w zawodzie rolnika. W tym te roku podjto ksztacenie modziey w nowym typie szkoy - Liceum Technicznym o profilu rolniczo-spoywczym. Warto tez doda, e w tym samym roku obchodzono uroczystoci 25-lecia szkoy. W roku jubileuszowym Dyrektorem Szkoy by dr Jzef Lipski.

25 lat szkoy


1998 Zmiana nazwy Szkoy - Zesp Szk Agrotechnicznych.

2002 - Poszerzenie oferty edukacyjnej o Liceum Oglnoksztacące i Technikum Zawodowe na podbudowie Szkoy Zasadniczej. Kolejna zmiana nazwy Szkoy, aktualna do dzi - Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztacących. Na stanowisko Dyrektora Szkoy zostaje powoany mgr in. Zbigniew Wojszko.

2012 Reforma szkolnictwa zawodowego. Powstają klasy, ktre ksztacone są wg nowej klasyfikacji zawodw i specjalnoci i ktre bdą zawody wg konkretnych kwalifikacji

Technikum 4-letnie
- Technik rolnik,
- Technik urządze i systemw energetyki odnawialnej,
- Technik architektury krajobrazu,
- Technik technologii ywnoci w zakresie: Produkcja wyrobw spoywczych z wykorzystaniem maszyn i urządze,

Zasadnicza Szkoa Zawodowa 3-letnia
- Mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych.

W tym te roku stanowisko Dyrektora Szkoy obejmuje mgr Jarosaw Bartoszewski.

2013 Podpisanie listw intencyjnych pomidzy Dyrektorem ZSAiO a Komendantem Powiatowym Policji w Tczewie oraz pomidzy Dyrektorem ZSAiO a Komendantem Powiatowym Stray Poarnej w Tczewie. Otwarcie pierwszej klasy mundurowej Liceum Oglnoksztacącego, przygotowującej do pracy w subach mundurowych. W ramach innowacji pedagogicznej wprowadzono w tej klasie nowy przedmiot nauczania: Bezpieczestwo publiczne.

2014 Podpisanie listu intencyjnego pomidzy Dyrektorem ZSAiO a Dyrektorem Regionalnym Lasw Pastwowych w Gdasku i okolicznymi nadleśnictwami. Otwarcie nowego kierunku Zasadniczej Szkoy Zawodowej operator maszyn leśnych. Uczniowie po ukoczeniu szkoy bdą zatrudnieni w przedsibiorstwach leśnych, gospodarstwach szkkarskich i zakadach pielgnacji zieleni oraz zakadach usug leśnych.


Szkoa z lotu ptaka


    Minione lata funkcjonowania szkoy to okres przeobrae strukturalnych i zmian organizacyjno- programowych. Zmieniay si koncepcje wychowania, nauczania i podporzdkowanie resortowe. Cige zmiany w kierunkach ksztacenia, powoywanie nowych typw szk spowodowane byo koniecznocią modernizacji systemu ksztacenia zawodowego dla zrealizowania celw edukacyjnych i zada wynikajcych z przeobrae systemu szkolnictwa zawodowego. Obecny jak i przyszy model ksztacenia w Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztacących uwzgldnia nie tylko wymagania owiatowe pastwa, dotyczące wszystkich szk ponadgimnazjalnych, ale take zaoenia polityki rolnej dotyczące modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa w ramach wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Dziki przychylności Powiatu Tczewskiego szkoa obecnie odzyskuje swj dawny blask.

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy ZSAiO w Swaroynie:

Dyrektorzy szkoy

   - in. Henryk Kowalkowski
   - dr Jzef Lipski
   - mgr in. Zbigniew Wojszko
   - mgr Jarosaw Bartoszewski

Wicedyrektorzy szkoy

   - in. Stanisaw Waloszek
   - mgr in. Zygmunt Roszkowski
   - dr Jzef Lipski
   - mgr in. Bohdan Ry
   - dr in. Tadeusz Plichta
   - dr in. Andrzej Kania
   - mgr in. Andrzej Murawski
   - mgr Aleksandra Gluth
   - mgr Anna Borys
   - mgr Janusz Prabucki1971 - 1980
1980 - 2002
2002 - 2012
2012 - 20..1975 - 1977
1975 - 1978
1978 - 1980
1980 - 1984
1984 - 1994
1994 - 1999
1999 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2007
2007 - 20..
Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b