>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

Klub Europejski "Swaroyc"   |   Kko chemiczne
 Kko nauki jazdy konnej  |   Kko jzyka angielskiegoKlub Europejski "Swaroyc"

      W ramach dziaalnoci Klubu modzie wraz z opiekunami prowadz nastpujc dziaalno:
 • Uczestnictwo w organizacji Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie
 • Wsporganizowanie wyjazdw na Targi poznaskie
 • Przygotowanie imprezy pasowania na ucznia
 • Organizacja wigilii szkolnych
 • Przygotowania i udzia w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Organizacja wyjazdw w gry

Kko chemiczne

     Gwnym zadaniem na zajciach kka chemicznego byo powtrzenie i utrwalenie wiadomoci, majce na celu przygotowanie do matury.
Zajcia odbyway si wedug wczeniej opracowanego planu.
Zrealizowane zagadnienia:
 1. BUDOWA ATOMU – rozwizywanie zada zwizanych z pojciami: czstki elementarne, liczba atomowa, liczba masowa, izotopy, izobary, masa atomowa, masa czsteczkowa, konfiguracja elektronowa atomu i jonu, elektrony walencyjne, rdze atomowy, wizania chemiczne, elektroujemno, budowa atomu a pooenie pierwiastka w ukadzie okresowym, promieniotwrczo naturalna i sztuczna, czas poowicznego zaniku.
 2. MOL. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE– rozwizywanie zada zwizanych z pojciami: mol, masa molowa, objto molowa, liczba Avogadro. Obliczenia stechiometryczne.
 3. ZWIZKI NIEORGANICZNE – tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole – nazewnictwo, otrzymywanie, waciwoci fizyczne i chemiczne, wzory sumaryczne strukturalne. Dowiadczenia obrazujce otrzymywanie i waciwoci poszczeglnych grup zwizkw. Dysocjacja elektrolityczna kwasw, zasad i soli.
 4. ROZTWORY WODNE - rozwizywanie zada zwizanych z pojciami: stenie procentowe i molowe roztworu, rozpuszczalno substancji, krzywe rozpuszczalnoci, dysocjacja elektrolityczna kwasw, zasad i soli, skala pH, pH roztworu, iloczyn jonowy wody, odczyn roztworu. Reakcje dysocjacji, zobojtniania, hydrolizy, strcania osadw.
 5. REAKCJE REDOKS – obliczanie stopni utlenienia pierwiastkw w zwizkach nieorganicznych i organicznych oraz jonach, bilans redox, wskazywanie utleniacza, reduktora, procesu utleniania i redukcji, waciwoci zwizkw chromu i manganu, kwasy jako utleniacze, metale jako reduktory.
 6. WGLOWODORY – alkany, alkeny, alkiny, areny – budowa, izomerie, nazewnictwo, waciwoci fizyczne, reakcje charakterystyczne, spalanie.

Kko nauki jazdy konnej

     Uczniowie klas I – II regularnie uczestnicz w zajciach. Zainteresowanie zajciami wykazao18 uczniw, z czego aktywnie uczestniczy w zajciach 14 uczniw. Zajcia odbywaj si 1x w tygodniu w pobliskim gospodarstwie na koniach prywatnych. Modzie uczy si pielgnacji koni, kieznania, siodania, prowadzenia w rku. Uczniowie dowiaduj si jaka jest specyfika koni jako zwierzt gospodarskich i jak postpowa z komi, aby zapewni sobie i zwierzciu maksimum bezpieczestwa. Ucz si prawidowego dosiadu i uywania podstawowych pomocy jedzieckich.
Modzie angaujca si w zajcia szkki jedzieckiej pod nadzorem trenera prowadz gazetk cienn zwizan tematycznie z komi.
Bardziej zaawansowana w umiejtnociach jedzieckich uczennica (Anita Trocha) trenuje regularnie w Stadzie Ogierw w Starogardzie Gdaskim, gdzie przygotowuje si do startw w sezonie letnim.
Zajcia prowadzi mgr Iwona Padzierska, trener II klasy jedziectwa.


Kko jzyka angielskiego

     Na kko j. angielskiego uczszczaj uczniowie rnych klas. Jednym z waniejszych celw tych zaj jest poszerzenie zasobu sownictwa, utrwalenie zasad gramatyki, wiczenie wymowy oraz rozwijanie podstawowych umiejtnoci jzykowych (czytanie, mwienie, rozumienie ze suchu oraz pisanie). Na kku otrzymuj uczniowie materiay na ksero z rnorodnymi wiczeniami do wykonania nie tylko na zajciach ale rwnie w domu. Uczniowie pracuj te z piosenkami angielskimi, ktre s odtwarzane z magnetofonu. Podczas suchania wykonywane s rne wiczenia na rozumienie ze suchu. Po tych wiczeniach uczniowie wicz wymow oraz tumacz niezrozumiae fragmenty z pomoc nauczyciela. Zajcia s urozmaicone odtwarzaniem teledyskw tych samych nagra na DVD. Od czasu do czasu, na zajciach pojawiaj si piosenki w formie karaoke - co daje moliwo nie tylko ogldania teledyskw ale rwnie piewania wraz z wykonawc. Uczniowie czsto sugeruj jakie utwory ich interesuj, z jakimi typami piosenek chcieliby pracowa, co chcieliby wiczy. Zajcia zatem s przygotowywane w taki sposb aby motywowa uczniw do dalszej nauki i utwierdza uczniw w przekonaniu, e nauka tego jzyka to te przyjemno. W niedugim czasie planowane s zajcia z bardzo dobrymi programami komputerowymi do nauki angielskiego oraz z wykorzystaniem uytecznych stron internetowych, ktre rwnie wspomagaj szybkie przyswajanie sownictwa i gramatyki.
Poniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b