>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

WOŚP 2015

wosp_15-1.jpg W dniu 11 stycznia 2014 roku Pedagog Szkolny Pan Tomasz Duchnicz zorganizowa¿ wraz z nauczycielami u uczniami naszej szko¿y kolejny, tym razem 23 ju¿ sztab Wielkiej Orkiestry ¿wi¿tecznej Pomocy.

26 Stycznia 2015 by J. Prabucki

Kierowco włącz myślenie!

KWM-1.jpg W dniu 29 01 2015 grupa uczni¿w kl II LO pod opiek¿ Driusza Truchli¿skiego wzi¿¿a udzia¿ w szkoleniu przygotowanym przez Zesp¿¿ Szk¿¿ Rzemie¿lniczych i Kupieckich w Tczewie, a po¿wi¿conych bezpiecze¿stwu na drogach. KPP Tczew

29 Stycznia 2015 by J. Prabucki

KONKURS RECYTATORSKI

KRZH-1.jpg Dnia 27 stycznia br. w naszej szkole odby¿ si¿ Konkurs Recytatorski, w kt¿rym uczniowie zaprezentowali wiersze wspania¿ego polskiego poety - Zbigniewa Herberta.

27 Stycznia 2015 by J. Prabucki

Boże Narodzenie na Kociewiu

BKG14-1.jpg17 grudnia 2014 r. na Dziedzi¿cu Zamku Gniew m¿odzie¿ z naszej szko¿y uczestniczy¿a w Powiatowym i Gminnym Przegl¿dzie "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu".

21 Grudnia 2014 by G. Murawska

BÓG SIĘ RODZI

WS14-1.jpgBo kiedy miasto na ¿wi¿ta si¿ stroi
Niejeden z nas o przysz¿o¿¿ si¿ boi
Niejeden z nas w marzenia ucieka
Wierz¿c, ¿e spe¿nienie gdzie¿ czeka.

A kto wie, czy za rogiem
Nie stoi Anio¿ z Bogiem?
I warto mie¿ marzenia
Doczeka¿ ich spe¿nienia.

Tymi s¿owami piosenki rozpocz¿¿a si¿ uroczysto¿¿ poprzedzaj¿ca Bo¿e Narodzenie w naszej Szkole.

20 Grudnia 2014 by J. Prabucki

VII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY „ŚW. JADWIGA KR¿LOWA I PATRONKA NARODU”

KsJA-1.jpg 4 grudnia 2014 r., w auli Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Og¿lnokszta¿c¿cego w Tczewie, odby¿ si¿ fina¿ VI powiatowego konkursu historycznego „¿w. Jadwiga kr¿lowa i patronka narodu”.

12 Grudnia 2014 by zbyszek

Powiatowe Dni Profilaktyki

PDP14-1a.jpg W dniu 11-12-2014 r. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych odby¿y si¿ Powiatowe Dni Profilaktyki, kt¿re by¿y podsumowaniem szkolnych dni profilaktyki realizowanych pod has¿em „Nie b¿d¿ oboj¿tny wobec przemocy”. Koordynatorem tegorocznej imprezy by¿ pedagog ZSAiO Tomasz Duchnicz oraz Pani Anna Wojta¿.

11 Grudnia 2014 by J. Prabucki

X Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

XOP-1.jpg W dniu 4.12.2014 r. odby¿y si¿ eliminacje szkolne X Edycji Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci organizowanej przez polskie uczelnie ekonomiczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

09 Grudnia 2014 by J. Prabucki

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

sprm14-5.jpg W ¿rod¿ 26 listopada 2014 r. w sali im. Lubomira Szopi¿skiego w Ko¿cierzynie Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz Pomorski Kurator O¿wiaty wr¿czyli Stypendia Prezesa Rady Ministr¿w. W roku szkolnym 2014/2015 Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w otrzymali Magdalena Gackowska uczennica klasy II LO oraz Mateusz Albrecht ucze¿ klasy IV technikum.

26 Listopada 2014 by J. Prabucki

96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NSN96-1.jpg W dniu 7 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dyrektor Jarosław Bartoszewski zwrócił się do wszystkich zgromadzonych cytując fragment z III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza.
„(…) nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi
Plwajmy na tą skorupę i zstąpmy do głębi...”

07 Listopada 2014 by J. Prabucki

Historia polskich banknotów w XX wieku

bankn-1a.jpg W dniach 20-25 pa¿dziernika zosta¿a zorganizowana wystawa numizmatyczna pt. „Historia banknotu polskiego XX wieku”. Wystaw¿ zorganizowa¿o ko¿o filatelistyczno-numizmatyczne.

05 Listopada 2014 by J. Prabucki

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014

PDE14-1a.jpg W czwartek 23.10.2014 uczniowie naszej szko¿y wzi¿li udzia¿ w Pomorskich Dniach Energii. Jest to najwi¿ksza impreza energetyczna w Polsce P¿¿nocnej. M¿odzie¿ mog¿a poznawa¿ wiedz¿ dotycz¿c¿ energii poprzez dzia¿anie. Wystawcy zaprezentowali wykorzystanie alternatywnych ¿r¿de¿ energii, podpowiadali jak efektywnie z nich korzysta¿. Wci¿gali uczni¿w w ¿wiat eksperyment¿w i udowadniali, ¿e nauka mo¿e by¿ zabaw¿.

28 Padziernika 2014 by J. Prabucki

RENEXPO 2014

REEX14-1a.jpg W dniach 24-25 wrze¿nia grupa uczni¿w klas technikum wzi¿¿a udzia¿ w IV Mi¿dzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywno¿ci Energetycznej w Warszawie. Tematem targ¿w by¿a m.in. odnawialna i zdecentralizowana produkcja energii czy te¿ Inteligentna Dystrybucja Energii & Energooszcz¿dne Sieci.

28 Padziernika 2014 by J. Prabucki

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014

DEN13.jpgW pi¿tek 10 pa¿dziernika obchodzili¿my w szkole Dzie¿ Edukacji Narodowej w rocznic¿ powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej (Komisja nad Edukacj¿ M¿odzi Szlacheckiej Doz¿r Maj¿ca). Uroczyst¿ akademi¿ przygotowa¿a klasa III C4 i przedstawiciele samorz¿du uczniowskiego pod opiek¿ Pani Anny Labudda.

14 Padziernika 2014 by J. Prabucki

Ślubowanie klas pierwszych 2014

SL14-19.jpg W dniu 3 pa¿dziernika odby¿a si¿ tradycyjna uroczysto¿¿ ¿lubowania klas pierwszych w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim. Uczniowie wpisali si¿ w poczet pe¿noprawnych cz¿onk¿w spo¿eczno¿ci ZSAiO im. St. Staszica w Swaro¿ynie.

03 Padziernika 2014 by J. Prabucki

75 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPĘGAWSKIM

LSZ14-10.jpgW niedziel¿ 28 wrze¿nia w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim odby¿a si¿ uroczysto¿¿ zwi¿zana 75 rocznic¿ dokonania przez hitlerowc¿w zbrodni na mieszka¿cach Kociewia. Delegacja naszej szko¿y z¿o¿y¿a kwiaty i uczestniczy¿a w uroczystej mszy ¿wi¿tej. Na zako¿czenie odby¿ si¿ Apel Poleg¿ych, salwa honorowa i od¿piewanie Roty.

28 Wrzenia 2014 by J. Prabucki

XIV Jarmark Cysterski w Pelplinie

JC14-1a.jpg W sobotnie popo¿udnie przed Collegium Marianum w dawnym opactwie cysterskim salwy z artylerii oznajmi¿y rozpocz¿cie XIV Jarmarku Cysterskiego. Przed bazylik¿ katedraln¿ odby¿y si¿ warsztaty edukacyjne "Dzie¿ w dawnym opactwie cysterskim" i tradycyjnie turniej rycerski dla ¿ak¿w "O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego".

20 Wrzenia 2014 by J. Prabucki

XI Zlot Turystyczny im. Maryli Szarmach w Jabłowie

KM-1a.jpg W pi¿tek 19 wrze¿nia uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w zlocie, kt¿ry odby¿ si¿ w Le¿nicz¿wce Wygoda. Uczniowie szk¿¿ podstawowych i gimnazjum z Jab¿owa i okolic mieli okazj¿ zapozna¿ si¿ z ofert¿ edukacyjn¿ naszej szko¿y dla klas mundurowych z zakresu wojskowo¿ci, szkolenia bojowego, terenoznawstwa i strzelectwa.

20 Wrzenia 2014 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

prs1.gifSzkolna inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odb¿dzie si¿ w ZSAiO w Swaro¿ynie 1-IX-2014 r. o godz. 11:30 na sali gimnastycznej.

28 Sierpnia 2014 by J. Prabucki

Przymiarka mundurw

Uwaga! - odbir mundurw w dniu 10 wrzenia 2014 r.
Rodzicw i kandydatw na uczniw klasy I LO o profilu przygotowujcym do pracy w subach mundurowych w roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy w dniu 6 sierpnia 2014 r. (od godz. 9:00 do 12:00) do szkoy w celu dokonania przymiarki umundurowania.

04 Sierpnia 2014 by J. Prabucki

Obchody święta Policji w Tczewie

police1.jpgW dniu 22 lipca 2014 r. przedstawiciele ZSAiO w Swaro¿ynie uczestniczyli w uroczystej gali z okazji ¿wi¿ta Policji w Fabryce Sztuk w Tczewie. Uroczysto¿¿ ta sta¿a si¿ okazj¿ do wr¿czenia nominacji, odznacze¿ i nagr¿d dla wyr¿¿niaj¿cych si¿ policjant¿w. KPP Tczew

22 Lipca 2014 by J. Prabucki

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

ZRS14-1a.jpg 27 czerwca 2014 r. o godz. 9.30 w ZSAiO odby¿o si¿ uroczyste zako¿czenie roku szkolnego 2013/2014. W uroczysto¿ci wzi¿li udzia¿ uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni go¿cie. Starostwo powiatowe reprezentowa¿ Naczelnik Wydzia¿u Edukacji Wojciech Wanke, Pa¿stwow¿ Stra¿ Po¿arn¿ Zast¿pca Komendanta Powiatowego kpt. Zbigniew Rzepka.

27 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Wspłzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2013/2014

WST1.JPGW dniu 23 czerwca 2014 r. w Powiatowym Centrum Sportu rozdano puchary, dyplomy oraz nagrody dla najlepszych szk¿¿ ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego. W rywalizacji sportowej szk¿¿ ZSAiO w Swaro¿ynie zaj¿¿ III miejsce w klasyfikacji og¿lnej uzyskuj¿c 121 punkt¿w. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukces¿w. Szczeg¿lne podzi¿kowania dla trenera i nauczyciela Henryka ¿ani.

23 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Ukończenie szkoły przez uczniów ZSZ

ZRSZS-1a.jpg W dniu 13 czerwca o godz. 10:00 odby¿a si¿ w naszej szkole uroczysta akademia z okazji zako¿czenia roku szkolnego i uko¿czenia szko¿y dla uczni¿w klasy programowo najwy¿szej zasadniczej szko¿y zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazd¿w i maszyn rolniczych.

16 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Zawody strzeleckie w Bietowie

SBi-1.jpgW dniu 7 czerwca 2014 r. na Strzelnicy My¿liwsko-Sportowej „Borowiacka” w Bietowie grupa uczni¿w LO o profilu przygotowuj¿cym do pracy w s¿u¿bach mundurowych wzi¿¿a udzia¿ w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK Tczew.

16 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Pierwszy Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym

CKP-1.JPG W dniu 30 maja 2014 roku klasa pierwsza LO o profilu przygotowuj¿cym do pracy w s¿u¿bach mundurowych uczestniczy¿a w dniach otartych Centrum Szkolenia Kadr Policji Komendy Wojew¿dzkiej Policji w Gda¿sku.
KPP Tczew

13 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Obóz szkoleniowy klasy mundurowej

TLO-1.JPG W dniach 20–25 maja 2014 roku klasa pierwsza LO o profilu mundurowym uczestniczy¿a w obozie szkoleniowym. Baz¿ by¿a Stanica Wodna PTTK w Tleniu. W obozie uczestniczy¿o 30 uczni¿w pod opiek¿ komendanta obozu T. Duchnicza, dow¿dcy plutonu D. Truchli¿skiego, oraz trzech dow¿dc¿w dru¿yn: W. Gackowskiego, P. Steby i K. Lamka.

13 Czerwca 2014 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2014

DO14-1a.jpg W dniu 23 maja 2014 r. na zaproszenie ZSAiO w Swaro¿ynie w ramach realizacji "Dni otwartych drzwi" odwiedzi¿o nasz¿ szko¿¿ ponad 400 gimnazjalist¿w z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego.

23 Maja 2014 by J. Prabucki

„Frank-Raj”

AK14-16a.jpg W dniu 16 maja 2014 r. uczniowie naszej szko¿y kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technika architektury krajobrazu realizowali zaj¿cia dydaktyczne we Franku na terenie „Polskich Ogrod¿w Ozdobnych”.

23 Maja 2014 by J. Prabucki

FINAŁ VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

BPVI-1.jpg Dnia 24 kwietnia 2014r. na Wydziale In¿ynierii Produkcji odby¿ si¿ fina¿ VI Og¿lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szyma¿skiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20 Maja 2014 by zbyszek

Konstytucja 3 MAJA

k3m14-1.jpg W dniu 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowa¿ przywr¿ci¿, jako ¿wi¿to pa¿stwowe dzie¿ 3 Maja, to jest rocznic¿ uchwalenia ustawy reguluj¿cej ustr¿j prawny Rzeczypospolitej Obojga Narod¿w, czyli pierwszej polskiej konstytucji z 1791 roku.

30 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klasy maturalnej 2014

maturZ14-1a.jpg 25 kwietnia 2014 roku po¿egnali¿my uczni¿w klasy programowo najwy¿szej ko¿cz¿cej si¿ matur¿. Mury naszej szko¿y opu¿cili uczniowie kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu, kt¿rych wychowawc¿ i opiekunem przez cztery lata by¿a p. Barbara Grzebi¿ska.

25 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

XII Powiatowy Konkurs Wielkanocny

KW12-1.jpg 11 kwietnia 2014 r. w ZSAiO odby¿ si¿ XII Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Starosta Tczewski dr in¿. J¿zef Puczy¿ski i W¿jt Gminy Tczew Roman Rezmerowski. W konkursie uczestniczyli uczniowie szk¿¿ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, cz¿onkinie K¿¿ Gospody¿ Wiejskich oraz pensjonariusze DPS.

25 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

SEMINARIA SZKOLENIOWE

GWoch.jpg Pani Halina Plichta zako¿czy¿a cykl szkole¿ dla nauczycieli ucz¿cych produkcji ro¿linnej oraz ekonomiki. Uczestniczy¿a w seminarium na temat: „Optymalizacji upraw ro¿lin pastewnych w warunkach polowych i na u¿ytkach zielonych" oraz „Jako¿¿ i marketing produkt¿w rolniczych w Polsce i krajach Unii Europejskiej”.

04 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

erg1b.jpgW dniu 28 marca 2014 roku , o godz. 10.oo w ZSAiO w Swaro¿ynie zosta¿y przeprowadzone eliminacje VI Og¿lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Prac w Rolnictwie.

29 Marca 2014 by zbyszek

Spotkanie z przedstawicielem MRiRW

PIR.jpgW dniu 24 marca 2014 r. uczniowie naszej szko¿y skorzystali z zaproszenia Pomorskiej Izby Rolniczej i spotkali si¿ z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odby¿o si¿ w Domu Kultury w Subkowach.

28 Marca 2014 by J. Prabucki

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

RK1.jpg 14 marca w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿a si¿ nietypowa lekcja. W ramach doradztwa zawodowego oraz zaj¿¿ lekcyjnych w klasie IV D4 przeprowadzono zaj¿cia, kt¿rych tematyk¿ by¿a rozmowa kwalifikacyjna.

19 Marca 2014 by J. Prabucki

CKGWiS

CKGWiS-1.jpg3.03.2014r w Tczewie odby¿o si¿ uroczyste spotkanie CKGWiS. W¿r¿d zaproszonych go¿ci znale¿li si¿ liczni przedstawiciele w¿adz samorz¿dowych oraz instytucji wsp¿¿pracuj¿cych z rolnikami.

10 Marca 2014 by M. GODEK

AGROTECH 2014

ATch-7a.jpgW dniu 7 marca br. grupa uczni¿w klasy III i IV technikum rolniczego pod opiek¿ kierownika szkolenia praktycznego Tadeusza Sobieckiego uczestniczy¿a w XX edycji Mi¿dzynarodowych Targ¿w Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

08 Marca 2014 by J. Prabucki

MŁODZIEŻ W FABRYCE SZTUK

FST-1.jpg28 lutego br. uczniowie zwiedzali wystawy w Fabryce Sztuk w Tczewie, miedzy innymi „Tczew pod okupacj¿ hitlerowsk¿” i „Z Forsterami i Cookiem na kraniec ¿wiata”.

02 Marca 2014 by Alicja

III FORUM ROLNICZE POWIATU TCZEWSKIEGO

FR-1.jpgW dniu 28 lutego br. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿o si¿ III FORUM ROLNICZE POWIATU TCZEWSKIEGO pod patronatem J¿zefa Puczy¿skiego Starosty Powiatu Tczewskiego.

28 Lutego 2014 by J. Prabucki

SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

prp-1.jpgW dniu 24 lutego 2014 r. uczniowie klasy mundurowej LO spotkali si¿ z Przewodnicz¿cym Rady Powiatu Tczewskiego Panem Piotrem Odya. Spotkanie z osob¿ kieruj¿c¿ pracami rady powiatu to nieocenione ¿r¿d¿o informacji dla m¿odzie¿y w zakresie wiedzy o spo¿ecze¿stwie oraz struktur samorz¿du terytorialnego i ich dzia¿alno¿ci w przestrzeni publicznej maj¿cej wp¿yw na szeroko poj¿te bezpiecze¿stwo publiczne.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

XIV Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej

TSD14-_1.jpgW dniach 19 i 20 lutego 2014 r. odby¿a si¿ w Tczewie XIV Powiatowa Licealiada w dru¿ynowym tenisie sto¿owym dziewcz¿t i ch¿opc¿w.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

TEORIA WOJSKOWOŚCI

LOm-1.jpgW dniu 17 lutego 2014 r. uczniowie klasy mundurowej LO zako¿czyli cykl szkole¿ z zakresu wojskowo¿ci. W celu realizacji autorskiego programu opracowanego przez nasz¿ szko¿¿ dbaj¿c o wysokie standardy zaj¿cia dydaktyczne przeprowadzi¿ Pan p¿k dypl. Wies¿aw Rutkowski, radny powiatu starogardzkiego.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

„Najlepsi z najlepszych”

TK14-1.jpgW dniu 5 lutego 2014 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Tomasza Duchnicza Teatr „Kurtyna” z Krakowa zaprezentowa¿ w naszej plac¿wce spektakl profilaktyczny pod tytu¿em „Najlepsi z najlepszych”. Kanw¿ spektaklu jest szkolny plebiscyt, w kt¿rym uczniowie wybieraj¿ ze swojego grona osob¿ ciesz¿c¿ si¿ najwi¿ksz¿ popularno¿ci¿, wzbudzaj¿c¿ szacunek i podziw.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

POLAGRA-PREMIERY 2014

Polagra-p14-1.jpgW dniu 31 stycznia 2014 r. kierownik szkolenia praktycznego Tadeusz Sobiecki zorganizowa¿ wyjazd grupy 50 uczni¿w i grupy wsp¿¿pracuj¿cych ze szko¿¿ producent¿w rolnych na wystaw¿ organizowan¿ przez Mi¿dzynarodowe Targi Pozna¿skie.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

STUDNIÓWKA 2014

stud14-1.jpgW pi¿tek 17 stycznia maturzy¿ci kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie rolnika, architekta krajobrazu i technika agrobiznesu bawili si¿ na balu studni¿wkowym w Go¿ci¿cu „Woda na M¿yn”. Zgodnie z przyj¿t¿ tradycj¿ bal rozpocz¿to polonezem, kt¿ry umo¿liwi¿ „jedn¿ nog¿” przekroczy¿ umown¿ granic¿ doros¿o¿ci.

18 Stycznia 2014 by J. Prabucki

Turniej szachowy

szach2014-1a.jpgW czwartek 16 stycznia 2014 r. w hali widowiskowo - sportowej GOS w Gniewie zako¿czy¿y si¿ Powiatowe Mistrzostwa Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych w szachach. Reprezentacja dru¿ynowa naszej szko¿y w sk¿adzie A. Deka, K. Lampka i J. Ostrowska zaj¿¿y pierwsze miejsce w powiecie tczewskim. Dodatkowo tytu¿ Najlepszej Zawodniczki Mistrzostw otrzyma¿a Angelika Deka z klasy III D4 (agrobiznes). Serdecznie gratulujemy zwyci¿stwa i dzi¿kujemy za reprezentowanie naszej szko¿y.

18 Stycznia 2014 by J. Prabucki

WOŚP 2014

WOSP14-1.jpgW dniu 12 stycznia 2014 roku na pro¿b¿ uczni¿w naszej szko¿y Pan Pedagog Szkolny mgr Tomasz Duchnicz zorganizowa¿ Swaro¿y¿ski Sztab Dwudziestego Drugiego Fina¿u Wielkiej Orkiestry ¿wi¿tecznej Pomocy. Na czas akcji siedzib¿ sztabu sta¿ si¿ gabinet pedagoga. W samej zbi¿rce bra¿o udzia¿ czterna¿cie os¿b – jedenastu uczni¿w i trzech nauczycieli. W tym roku zbierali¿my pieni¿dze na zakup specjalistycznego sprz¿tu dla dzieci¿cej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej senior¿w.

16 Stycznia 2014 by J. Prabucki

Wesołych Świąt

BN13-B.jpgZ okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2014 życzymy wszystkim Partnerom, Pracodawcom i Absolwentom naszej szkoły radości, uśmiechu, miłości najbliższych, szczęścia i pomyślności w życiu prywatnym, naukowym i zawodowym. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia a Nowy Rok 2014 niech obdaruje zdrowiem i wszystkim, o czym serce marzy.
Życzą: Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

24 Grudnia 2013 by J. Prabucki


BOŻE NARODZENIE

BN13-15.jpg20 grudnia br. w naszej spo¿eczno¿ci szkolnej prze¿ywali¿my Wigili¿ szkoln¿. Czym by¿by ¿wiat, gdyby zabrak¿o ¿wiat¿a nad Betlejem i anielskiej pie¿ni? W jakim mroku pozosta¿oby serce cz¿owieka, gdyby w grudniowa noc nie wyci¿gn¿¿y si¿ do niego niewinne d¿onie Bo¿ego Dzieci¿tka? Dzieje ¿wiata i narod¿w nabieraj¿ pe¿nego sensu i warto¿ci dopiero przy betlejemskiej grocie, gdzie B¿g si¿ rodzi, a moc truchleje.

20 Grudnia 2013 by Alicja

BOŻE NARODZENIE NA KOCIEWIU

bnG.jpeg W dniu 15 grudnia 2013 r. m¿odzie¿ naszej szko¿y bra¿a udzia¿ w Powiatowym i Gminnym Przegl¿dzie „Bo¿e Narodzenie na Kociewiu” w Gniewie. W ramach przegl¿du m¿odzie¿ przygotowa¿a st¿¿ bo¿onarodzeniowy zgodnie z tradycjami kociewskimi, ¿wi¿teczny stroik z surowc¿w naturalnych, regionalne potrawy na bazie ¿ledzia (¿led¿ w majeranku), grzyb¿w (zupa grzybowa, pierogi z kapust¿ i grzybami), kaszy (kotlety z kaszy gryczanej z grzybami) oraz ¿wi¿teczne ciasto na bazie maku (strucel makowy).

19 Grudnia 2013 by J. Prabucki

Szkolny przegląd talentów i działań profilaktycznych

SDP-M50.jpgW dniach 27 listopada i 6 grudnia w ramach Powiatowego Tygodnia Profilaktyki organizowanego pod has¿em „Moja pasja - m¿j talent to mnie kr¿ci. Wybieram pasj¿ jestem wolny od u¿ywek” pedagog szkolny Tomasz Duchnicz zorganizowa¿ w naszej szkole przegl¿d talent¿w i dzia¿a¿ profilaktycznych.

09 Grudnia 2013 by J. Prabucki

XIV Olimpiada Wiedzy o BHP w Rolnictwie

OBHP-S1.jpgW dniu 5 listopada 2013 r. trzech uczni¿w naszej szko¿y wzi¿¿o udzia¿ w Finale Wojew¿dzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpiecze¿stwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. Drugi etap olimpiady zorganizowany zosta¿ przez Oddzia¿ PODR w S¿upsku.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

,, Historia i znaczki pocztowe Wolnego Miasta Gdańska"

WMG-1.jpgW dniach od 28 listopada do 6 grudnia mia¿a miejsce wystawa filatelistyczna pt. ,, Historia i znaczki pocztowe Wolnego Miasta Gda¿ska"
Wystaw¿ zorganizowa¿o nowo powsta¿e Ko¿o Filatelistyczne.
Celem wystawy by¿o zapoznanie uczni¿w z histori¿ Wolnego Miasta Gda¿sk oraz propagowanie idei zami¿owania do kolekcjonerstwa w kr¿gach m¿odzie¿y szkolnej.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

IX Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

oliprzed1.JPG W dniu 05.12.2013 odby¿y si¿ eliminacje szkolne IX Edycji Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci organizowanej przez polskie uczelnie ekonomiczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

Wycieczka do "Cukrowni Malbork"

cukr-m1a.jpgW dniu 25 listopada 2013 r. uczniowie klasy II D4 Technikum Rolniczego oraz uczniowie II A ZSZ uczestniczyli w wycieczce do "Cukrowni Malbork". Dyrektor zak¿adu przedstawi¿ i pokaza¿ funkcjonowanie laboratorium oraz przebieg produkcji cukru.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

MPR-SW-7a.jpgDnia 14 listopada 2013 r. odby¿a si¿ Powiatowa Olimpiada M¿odych Producent¿w Rolnych. W finale brali udzia¿ uczniowie naszej szko¿y.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

"Młodzież - Rolnictwo - Unia Europejska"

Akr1.jpg 14 listopada w Auli Kryszta¿owej SGGW w Warszawie odby¿a si¿ konferencja M¿odzie¿ – Rolnictwo – Unia Europejska. Zainaugurowa¿a ona XVII edycj¿ konkursu "Jak zreformowa¿ gospodarstwo mojego ojca?", w kt¿rym laureaci nagradzani s¿ indeksami wy¿szych szk¿¿ rolniczych. W konferencji wzi¿¿o udzia¿ oko¿o 200 uczestnik¿w z ponad 20 szk¿¿ ponadgimnazjalnych z ca¿ej Polski.

22 Listopada 2013 by J. Prabucki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2013

spr4a.jpgW pi¿tek 15 listopada w sali im. Lubomira Szopi¿skiego w Ko¿cierzynie Pomorski Kurator O¿wiaty oraz dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego wr¿czy¿y dyplomy potwierdzaj¿ce przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w. W roku szkolnym 2013/2014 Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w dla najlepszego ucznia naszej szko¿y otrzyma¿ Mateusz Albrecht, ucze¿ klasy III D4 (R).

18 Listopada 2013 by J. Prabucki

WARSZTATY KULINARNE 2013

spr5.jpg W dniu 13 listopada w naszej szkole odby¿ si¿ warsztat kulinarny z potraw regionalnych, w kt¿rym uczestniczy¿o 40 uczni¿w z klasy I D4 (¿G) technikum ¿ywienia i us¿ug gastronomicznych oraz klasy II D4 (T¿) technikum technologii ¿ywno¿ci. Zaj¿cia zosta¿y sfinansowane przez Agencj¿ Rynku Rolnego a poprowadzone zosta¿y przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich reprezentowane przez Krzysztofa Szulborskiego, Andrzeja ¿awniczaka i Krzysztofa Wierzb¿.

18 Listopada 2013 by J. Prabucki

95 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ON95-1.jpgDzie¿ 11 listopada to 95 rocznica odzyskania niepodleg¿o¿ci po 123 latach niewoli. Dzie¿ 11 listopada to r¿wnie¿ rocznica zawieszenia broni ko¿cz¿ca I wojn¿ ¿wiatow¿. Spo¿eczno¿¿ szkolna upami¿tni¿a ten dzie¿ przygotowuj¿c uroczysty apel pod znakiem bia¿o-czerwonej flagi, kt¿ry odby¿ si¿ ju¿ w pi¿tek 8 XI.

11 Listopada 2013 by J. Prabucki

FUTSAL

FUTS1.jpgW dniu 7 listopada 2013 r. uczniowie ZSAiO w Swaro¿ynie brali udzia¿ w XIV Powiatowej Licealiadzie M¿odzie¿y Szkolnej w Futsalu. Reprezentacja naszej szko¿y wywalczy¿a II miejsce. Wielkie gratulacje dla zawodnik¿w i podzi¿kowania dla trenera Henryka ¿ani.

08 Listopada 2013 by J. Prabucki


XXVII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

owe1.jpg W dniu 6 listopada 2013 roku o godzinie 9:00 rozpocz¿¿a si¿ XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w kt¿rej udzia¿ brali uczniowie naszej szko¿y. Tematem wiod¿cym w tej edycji olimpiady by¿a „Strefa Euro – szansa czy zagro¿enie?”.

08 Listopada 2013 by J. Prabucki

"POŻAR" W SZKOLE

APP.jpgW dniu dzisiejszym w ZSAiO w Swaro¿ynie przeprowadzono pr¿bny alarm przeciwpo¿arowy. O godzinie 10:45 pi¿¿ kr¿tkich dzwonk¿w rozpocz¿¿o procedur¿ ewakuacyjn¿ uczni¿w i pracownik¿w z budynku szkolnego. Plan zak¿ada¿, ¿e w zachodnim skrzydle budynku na parterze w pracowni gastronomicznej pojawi¿y si¿ k¿¿by dymu i p¿omienie. Ewakuacja niespe¿na 200 os¿b zako¿czy¿a si¿ powodzeniem po oko¿o 3 minutach.

07 Listopada 2013 by J. Prabucki

FESTUM OMNIUM SANCTORUM

G2a.jpg W dniu wczorajszym uczniowie mieszkaj¿cy w internacie przy ZSAiO im. St. Staszica pod opiek¿ p. E. Wojszko i M. Zybury dokonali niezb¿dnych porz¿dk¿w przed dniem 1 listopada na masowych grobach upami¿tniaj¿cych pomordowanych mieszka¿c¿w Kociewia w Lesie Szp¿gawskim. Mogi¿y po¿o¿one s¿ kilkaset metr¿w od centralnej cz¿¿ci Miejsca Pami¿ci.

31 Padziernika 2013 by J. Prabucki

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2013

DEN13.jpg W dniu 11 X 2013 r. obchodzili¿my w szkole Dzie¿ Edukacji Narodowej w rocznic¿ powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa o¿wiaty. Uroczyst¿ akademi¿ przygotowa¿a klasa II A i przedstawiciele samorz¿du uczniowskiego pod opiek¿ wychowawcy Grzegorza Spadika.

29 Padziernika 2013 by J. Prabucki

74 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPĘGAWSKIM

LSZ13-1a.JPGW niedziel¿ 29 wrze¿nia w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim odby¿a si¿ uroczysto¿¿ zwi¿zana 74 rocznic¿ dokonania przez hitlerowc¿w zbrodni na mieszka¿cach Kociewia. Delegacja naszej szko¿y z¿o¿y¿a kwiaty i uczestniczy¿a w uroczystej mszy ¿wi¿tej. Na zako¿czenie odby¿ si¿ Apel Poleg¿ych, salwa honorowa i od¿piewanie Roty.

29 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Ślubowanie klas pierwszych 2013

s13-9.jpgZgodnie z tradycj¿ naszej szko¿y w pierwszym miesi¿cu nauki odby¿a si¿ uroczysto¿¿ ¿lubowania uczni¿w klas pierwszych. Ta uroczysta deklaracja przestrzegania ustalonych zasad i do¿o¿enia wszelkich stara¿ by osi¿gn¿¿ ustalone cele odby¿a si¿ w miejscu szczeg¿lnie wa¿nym dla wszystkich Kociewiak¿w w miejscu masowego mordu w Lesie Szp¿gawskim.

27 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

AGRO SHOW BEDNARY 2013

ASH13-1.jpg W dniu 20 wrze¿nia ponad pi¿¿dziesi¿ciu naszych uczni¿w skorzysta¿o z zaproszenia na najwi¿ksze targi rolnicze w Polsce - AGRO-SHOW 2013 BEDNARY k/Poznania w gminie Pobiedziska. By¿a to XV edycja najbardziej popularnej wystawy maszyn i urz¿dze¿ rolniczych. Uczniowie uczestnicz¿cy na AGRO SHOW 2013 zapoznali si¿ z kompletn¿ ofert¿ ¿rodk¿w produkcji i us¿ug dla rolnictwa.

25 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Konkurs ROLTOP - maszyny rolnicze

KdB-13.jpgSzko¿a, jak co roku organizuje wyjazdy szkoleniowe z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie. Wyjazdy finansowane s¿ g¿¿wnie z funduszy uczniowskich. W tym roku z inicjatywy kierownik szkolenia praktycznego Tadeusza Sobieckiego uda¿o si¿ zgromadzi¿ ¿rodki celowe na wyjazd od sponsor¿w zewn¿trznych. Jednostk¿, kt¿ra podj¿¿a si¿ wsparcia finansowego wyjazdu to firma „ROLTOP” Sp. Z.OO Cedry Ma¿e reprezentowan¿ przez prezesa Pana Marka Kunce i Pana Adama Bednarka – przedstawiciela handlowego.

23 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Jarmark Cysterski 2013

JC13-1.jpgW dniu 15 wrze¿nia po raz trzynasty przemaszerowa¿ ¿redniowieczny korow¿d ulicami Pelplina. W centrum miasta odegrano hejna¿ Pelplina i przekazano symboliczny Klucz do Miasta Ksi¿ciu Mestwinowi. Tegoroczny spektakl historyczno-edukacyjny przygotowany przez m¿odzie¿ szk¿¿ ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego mia¿ tytu¿ "JAKO W NIEBIE TAK I...". Dodatkow¿ atrakcj¿ tego dnia by¿ rycerski turniej bojowy pieszy "O miecz Burmistrza Pelplina", prezentacja ta¿c¿w dawnych i spektakl historyczno- kostiumowy "Najazd Szwedzki na Pelplin".

23 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

XIII Jarmark Cysterski w Pelplinie

JC13.jpgW sobotnie popo¿udnie przed Collegium Marianum w dawnym opactwie cysterskim salwy z artylerii oznajmi¿y rozpocz¿cie XIII Jarmarku Cysterskiego. Tradycyjnie tego dnia odby¿ si¿ turniej rycerski dla ¿ak¿w "O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego". Zesp¿¿ ¿ak¿w reprezentuj¿cych ZSAiO w Swaro¿ynie zaj¿¿ 3 miejsce. Biesiada Jana III Sobieskiego u cysters¿w pelpli¿skich trwa¿a do p¿¿nych godzin wieczornych pozwalaj¿c na prze¿ycie niepowtarzalnej atmosfery ¿redniowiecznego jarmarku i obyczaj¿w z dawnych wiek¿w.

15 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

DOŻYNKI - Swarożyn 2013

DOSW13-1.jpg8 wrze¿nia 2013 r. na placu rekreacyjnym odby¿y si¿ powiatowo-gminne uroczysto¿ci do¿ynkowe, w kt¿rych uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szko¿y. Z uwagi na charakter i kierunki kszta¿cenia w naszej plac¿wce stali¿my si¿ wsp¿¿organizatorami tak wa¿nego ¿wi¿ta dzi¿kczynienia za zebrane plony. Ten dzie¿ podsumowa¿ trud i mn¿stwo m¿drych dzia¿a¿ lokalnych rolnik¿w.

14 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Nowy rok szkolny 2013/2014 w Powiecie Tczewskim

PIRS1.jpgW dniu dzisiejszym po raz pierwszy zosta¿a zorganizowana uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Powiecie Tczewskim. Przedstawiciele szk¿¿ ponadgimnazjalnych zgromadzili si¿ na mszy ¿w. w ko¿ciele Podwy¿szenia Krzy¿a ¿wi¿tego w Tczewie. Po mszy ¿w. odby¿a si¿ druga cz¿¿¿ inauguracji w ZSBiO w Tczewie.

02 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

prs1.gifSzkolna inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odb¿dzie si¿ w ZSAiO w Swaro¿ynie 2-IX-2013 r. o godz. 11:00 na sali gimnastycznej.
W zwi¿zku ze zorganizowaniem przez Starost¿ Tczewskiego dr in¿. J¿zefa Puczy¿skiego pierwszego uroczystego powiatowego rozpocz¿cie roku szkolnego dla szk¿¿ i plac¿wek serdecznie zapraszamy uczni¿w naszej szko¿y mieszkaj¿cych w Tczewie do uczestniczenia we mszy ¿w. inauguruj¿cej, kt¿ra zostanie odprawiona w dniu 2 wrze¿nia o godz. 8:00 w Farze.

21 Sierpnia 2013 by J. Prabucki

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

zrs13-1.jpg28 czerwca o godz. 9.00 w ZSAiO odby¿o si¿ uroczyste zako¿czenie roku szkolnego 2012/2013. Wzi¿li w nim udzia¿ uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji. Dyrektor Jaros¿aw Bartoszewski podzi¿kowa¿ wszystkim za zaanga¿owanie i rzeteln¿ wsp¿ln¿ prac¿ na rzecz rozwoju naszej szko¿y.

21 Sierpnia 2013 by J. Prabucki

Akademia z okazji ukończenia szkoły przez uczniów ZSZ

zs13-1a.jpgW dniu 14 czerwca o godz. 9:00 odby¿a si¿ w naszej szkole uroczysta akademia z okazji zako¿czenia roku szkolnego i uko¿czenia szko¿y dla uczni¿w klas programowo najwy¿szych zasadniczej szko¿y zawodowej.

21 Sierpnia 2013 by J. Prabucki

DZIEŃ PAPIESKI

DP13-1.JPGW dniu 5 czerwca odby¿ si¿ w naszej szkole Dzie¿ Papieski. B¿d¿c pokoleniem JP II wci¿¿ na nowo okrywamy pi¿kno i wag¿ s¿¿w S¿ugi Bo¿ego Jana Paw¿a II. To nauczanie jest jak busola, kt¿r¿ mamy si¿ kierowa¿ w meandrach naszego „dziwnego ¿wiata”, to testament zostawiony nie tylko nam, lecz tak¿e tym, kt¿rzy po nas przyjd¿.

06 Czerwca 2013 by Alicja

DZIEŃ OTWARTY STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE

DOSP-1.jpg Rok 2013 jest rokiem szczeg¿lnym dla Powiatu Tczewskiego, w czerwcu mija bowiem 15 lat od uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorz¿dzie powiatowym. Z tej okazji 27 maja Starostwo Powiatowe w Tczewie zorganizowa¿o „Dzie¿ Otwarty” po¿¿czony z inauguracj¿ obchod¿w 15-lecia Powiatu, w ramach kt¿rego przygotowano liczne atrakcje.

03 Czerwca 2013 by J. Prabucki

KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

DOKK-1.jpgKRAJOWE STOWARZYSZENIE CENTR¿W KSZTA¿CENIA PRAKTYCZNEGO od 21.05.2013 r. do 24.05.2013 r. zorganizowa¿o w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie kurs obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych i sieczkarni samobie¿nych.

27 Maja 2013 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2013

DOT13-1.jpg W dniu dzisiejszym tj 22 maja odby¿a si¿ d¿ugo oczekiwana przez gimnazjalist¿w klas trzecich impreza szkolna "Dzie¿ otwartych drzwi 2013". Gimnazjalistom powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego przedstawiono ofert¿ edukacyjn¿ na rok szkolny 2013/2014 oraz zapewniono mn¿stwo atrakcji i dobrej zabawy.

22 Maja 2013 by J. Prabucki

GREENPOWER

greenpow10.jpgW dniach 14-16.05.2013 odby¿a si¿ w Poznaniu kolejna edycja targ¿w GREENPOWER. Uczestniczy¿a w niej grupa m¿odzie¿y z naszej szko¿y. Tegoroczne targi obfitowa¿y w liczne wydarzenia - odby¿o si¿ 20 konferencji, warsztat¿w i szkole¿.

22 Maja 2013 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych 2013

pm13-23.jpg 26 kwietnia 2013 roku zgodnie z kalendarzem szkolnym po¿egnali¿my tegorocznych maturzyst¿w. Mury naszej szko¿y opu¿ci¿y dwa oddzia¿y kszta¿c¿ce si¿ w zawodzie technik agrobiznesu i technik ochrony ¿rodowiska, kt¿rych wychowawcami byli: Dariusz Truchli¿ski i Miros¿aw G¿odek.

29 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

ENERGIA ALTERNATYWNA

woze3.jpgW zwi¿zku z zako¿czeniem realizacji projektu wymiany do¿wiadcze¿ pod nazw¿ „Energia ze ¿r¿de¿ odnawialnych szans¿ na przysz¿o¿¿ – wymiana do¿wiadcze¿ nauczycieli szk¿¿ rolniczych”, zrealizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci, Towarzystwo Umiej¿tno¿ci Rolniczych w Poznaniu zorganizowa¿o seminarium.

25 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

KONKURS NA POCZTÓWKE WIELKANOCNĄ

kpb13-9.jpgDzie¿ 12 kwietnia br. to dzie¿, w kt¿rym zosta¿y og¿oszone wyniki Konkursu na Poczt¿wk¿ Wielkanocn¿. W uroczysto¿ci uczestniczyli Przewodnicz¿cy Rady Powiatu p. Piotr Ody, Wiceprzewodnicz¿ca Rady Powiatu p. A. Gajewska, przewodnicz¿cy komisji p. Wies¿awa Quella i p. Ludwik Kiedrowski oraz Naczelnik Wydzia¿u Edukacji p. W. Wanke.

14 Kwietnia 2013 by Alicja

KONKURS FOTOGRAFICZNY

kw13-7.jpgW dniu 12 kwietnia br. odby¿o si¿ og¿oszenie wynik¿w VI edycji Konkursu Fotograficznego „Krajobraz i przyroda Kociewia”. W uroczysto¿ci uczestniczyli Przewodnicz¿cy Rady Powiatu p. Piotr Ody, Wiceprzewodnicz¿ca Rady Powiatu p. A. Gajewska, przewodnicz¿cy komisji p. Wies¿awa Quella i p. Ludwik Kiedrowski oraz Naczelnik Wydzia¿u Edukacji p. W. Wanke.

14 Kwietnia 2013 by Alicja

Eliminacje szkolne

kEiB2.jpg22 marca 2013 r. odby¿y si¿ eliminacje szkolne do V Og¿lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorem konkursu byli Wydzia¿ In¿ynierii Produkcji SGGW w Warczawie, MRiRW, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo¿ecznego i miesi¿cznik AGROmechanika - Technika w gospodarstwie.

05 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

DRUŻYNA REKONSTRUKCYJNA LOK

DRLOK1A.jpgW dniu 5 kwietnia 2013 roku, uczniowie naszej szko¿y uczestniczyli w pokazie Dru¿yny Rekonstrukcji Wojskowych Piechoty Lekkiej Miejskiego Ko¿a Ligi Obrony Kraju w Tczewie. Spotkanie to zosta¿o zaaran¿owane przez uczni¿w naszej szko¿y pod opiek¿ nauczyciela edukacji dla bezpiecze¿stwa Pana mgr Tomasza Duchnicza.

05 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

Powiatowy Turniej Tańca

PTTT1a.jpgPrzez 2 tygodnie na sali gimnastycznej rozbrzmiewa¿y d¿wi¿ki muzyki. Dziewcz¿ta pod okiem Iwony Pa¿dzierskiej trenowa¿y choreografi¿ ta¿cz¿c do utworu Rihanny. 21 marca tancerki wzi¿¿y udzia¿ w Powiatowym Turnieju Ta¿ca w Tczewie.

03 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

Powiatowe Targi Edukacyjne

taed_13.jpgDnia 22 marca 2013 r. uczniowie i nauczyciele naszej szko¿y brali udzia¿ w targach edukacyjnych organizowanych przez Wydzia¿ O¿wiaty starostwa tczewskiego. Prezentowali¿my ofert¿ edukacyjn¿ oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. Mamy nadziej¿, ¿e prezentacja walor¿w naszej plac¿wki pomo¿e podj¿¿ w¿a¿ciw¿ decyzj¿ o kierunku kszta¿cenia w naszej szkole.

27 Marca 2013 by J. Prabucki

XI POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

XIKW1.jpg21 marca 2013 r. w ZSAiO odby¿ si¿ XI Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Starosta Tczewski dr in¿. J¿zef Puczy¿ski i Prezydent Miasta Tczewa Miros¿aw Pob¿ocki.

27 Marca 2013 by J. Prabucki

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

OKR1.jpg W ¿rod¿ 20 marca w Tczewskim Centrum Kultury odby¿y si¿ eliminacje powiatowe 58. Og¿lnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie brali udzia¿ uczniowie szk¿¿ ponadgimnazjalnych oraz osoby doros¿e.

27 Marca 2013 by J. Prabucki

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

DK8.jpeg"Pi¿kna kobieta podoba si¿ oczom,
dobra kobieta sercu.
Pierwsza klejnotem, druga- skarbem".
- Napoleon Bonaparte

08 Marca 2013 by J. Prabucki

„Bia¿e szale¿stwo”

trzepowo1a.jpgW dniach 18-22.02.2013, w naszej szkole dla uczni¿w zorganizowane by¿y wyjazdy na narty i snowboard. W ramach zaj¿¿ mo¿na by¿o skorzysta¿ ze zni¿kowych karnet¿w na wyci¿g i mo¿na by¿o w promocyjnej cenie wynaj¿¿ sprz¿t do jazdy.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

KOSZYKARZE POLPHARMY W ZSAiO

PSG.jpgW dniu 6 marca koszykarze SKS Polpharmy Starogard Gda¿ski zawitali do ZSAiO w Swaro¿ynie. Uczniowie szko¿y mieli okazj¿ spotka¿ si¿ z zawodnikami graj¿cymi w rozgrywkach Tauron Basket Ligi.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKIEM

MK1.jpgDelegacja uczni¿w naszej szko¿y pod opiek¿ mgr Iwony Pa¿dzierskiej w dniu 16 stycznia 2013 r. uda¿a si¿ do Tczewa na spotkanie z czterokrotnym olimpijczykiem i medalist¿ w sportach ¿eglarskich – Mateuszem Kusznierewiczem. Olimpijczyk opowiada¿ jak dzi¿ki pasji, determinacji i ¿yczliwym ludziom, uda¿o mu si¿ zdoby¿ medale olimpijskie, zwiedzi¿ ¿wiat i pozna¿ wielu ciekawych ludzi.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

Lekcja w-f inna niż wszystkie

tszepowo1.jpgZ inicjatywy nauczycielki Iwony Pa¿dzierskiej 01.03.2013 roku uczniowie naszej szko¿y uczestniczyli w lekcji w – f na „¿nie¿nej sali”. Dzi¿ki wsp¿¿pracy z O¿rodkiem Narciarskim w Trzepowie mogli¿my odby¿ zaj¿cia na stoku narciarskim.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

XIII Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej

TTS1.jpgZawody dru¿ynowe w tenisie sto¿owym dziewcz¿t odby¿y si¿ w dniu 27.02.2013 r. Organizatorem zawod¿w by¿o Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie przy wsp¿¿udziale ZSBiO. Zespo¿y zosta¿y rozlosowane do dw¿ch grup, w kt¿rych grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Reprezentacja naszej szko¿y zaj¿¿a III miejsce.

07 Marca 2013 by J. Prabucki

STUDNIÓWKA 2013

aaa1.jpgW pi¿tek 25 stycznia uczniowie klasy maturalnej IVD4 wraz z zaproszonymi go¿¿mi bawili si¿ na imprezie studni¿wkowej. We wsp¿lnej zabawie wzi¿¿a tak¿e udzia¿ dyrekcja szko¿y oraz gronno pedagogiczne. Bal na kt¿rym wszyscy ¿wietnie si¿ bawili, trwa¿ do ¿witu.

29 Stycznia 2013 by M. GODEK

Poprzednie 1 2 3 4 Nastpne

Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b