>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<

      Od 1 wrzenia 2016 r. w Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych bd funkcjonowa nastpujce typy szk:

Szkoy dla modziey koczce si matur:


Liceum Oglnoksztacce- 3 letnia szkoa dla absolwentw gimnazjum
Zawd - przygotowujce do pracy w subach mundurowych


Technikum - 4 - letnia szkoa dla absolwentw gimnazjum
Zawd: technik rolnik

Technikum - 4 - letnia szkoa dla absolwentw gimnazjum
Zawd - technik agrobiznesu

Technikum - 4 - letnia szkoa dla absolwentw gimnazjum
Zawd: technik architektury krajobrazu

Technikum - 4 - letnia szkoa dla absolwentw gimnazjum
Zawd: technik ywienia i usug gastronomicznych

Technikum - 4 - letnia szkoa dla absolwentw gimnazjum
Zawd: technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej


Zasadnicze Szkoy Zawodowe


Zasadnicza Szkoa Zawodowa - dla absolwentw gimnazjum
Zawd - mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych

Zasadnicza Szkoa Zawodowa - dla absolwentw gimnazjum
Zawd - kucharz


Zasadnicza Szkoa Zawodowa - dla absolwentw gimnazjum
Zawd - wielozawodowa


Liceum Oglnoksztacce - 3- letnie dla absolwentw gimnazjum
Zawd - przygotowujce do pracy w subach mundurowych,

                                      

                            

    Zajcia specjalistyczne opracowane przez ZSAiO w Swaroynie. Szkoa realizuje innowacj pedagogiczn a treści programu zostay tak dobrane, by pomc uczniom przejś przez proces rekrutacji do sub mundurowych. Dziki wsppracy z partnerami zewntrznymi uczniowie bd mieli szans zapozna si ze specyfik pracy policjanta, straaka i onierza.
Program przedmiotu edukacja policyjna zawiera m.in. takie bloki tematyczne, jak: wiedza o Pastwie i Policji, psychologiczno-etyczne aspekty dziaa policyjnych. Treści ujte w tych blokach pomog uczniom przygotowa si do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej.
Edukacja poarnicza realizowana bdzie na podstawie "Programu ksztacenia z zawodzie straaka". Absolwenci naszej szkoy zdobd wiedz i umiejtności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Stray Poarnej.
Z zakresu wojskowości realizowane bd zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego i strzelectwa. Uczniowie bd brali udzia w zajciach terenowych, pokazach czy uroczystościach wojskowych.
Z chwil opuszczenia szkoy, absolwent otrzyma certyfikaty ukoczenia szkole: strzeleckiego i z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Technikum - 4 letnie dla absolwentw gimnazjum
Zawd - technik rolnik

    rolnikTechnik rolnik moe pracowa w rolniczych przedsibiorstwach produkcyjnych i usugowych zwizanych z produkcj rolnicz . Moe by zatrudniony w urzdach gminy, instytucjach suby rolnej.
Technikum - 4 letnie dla absolwentw gimnazjum
Zawd - technik agrobiznesu

    Baz praktycznej nauki zawodu stanowi centra ksztacenia praktycznego, firmy handlowe i usugowe sfery agrobiznesu, banki i zakady szkolenia.
W ramach nauki uczniowie otrzymuj prawo jazdy kategorii BT. agrobAbsolwenci s bd przygotowani do tworzenia samodzielnych firm i przedsibiorstw; do opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych; analizowanie i ocenianie dziaalnoci produkcyjnej, zaopatrzeniowej, handlowej i finansowej firmy; do stosowania uytkowych programw komputerowych i innych rodkw techniki biurowej.
Uczniowie bd realizowa program nauki jazdy samochodem i cignikami oraz nauk pracy maszynami rolniczymi.
Szkoa we wasnym zakresie zapewnia w peni realizacj programu praktycznej nauki zawodu. Zawd technika agrobiznesu jest odpowiedzi na wyksztacone kadry w sektorze rolnictwa z chwil przystpienia Polski do Unii Europejskiej.

Technikum - 4 letnie dla absolwentw gimnazjum
Zawd - technik architektury krajobrazu

    Absolwent moe by zatrudniony w przedsibiorstwach projektowania,architekt zakadania i pielgnacji obiektw architektury krajobrazu, w zakadach, w ktrych znajduj si obiekty architektury krajobrazu, w firmach produkujcych i zaopatrujcych w materia rolinny i elementy architektury ogrodw, w urzdach, instytucjach i organizacjach zajmujcych si opiek i ochron krajobrazw kulturowych, w firmach zajmujcych si rekultywacj terenw zdegradowanych.
Technikum - 4 letnie dla absolwentw gimnazjum
Zawd - technik ywienia i usug gastronomicznych

    Technik ywienia i usug gastronomicznych ksztatuje umiejtności zwizane z planowaniem i organizacj ywienia w zakadach ywienia zbiorowego i ywienia rodziny. uslugigastroUczniowie ucz si urzdza zakady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejtnie sporzdza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego ywienia, estetycznego ich podania i prawidowej obsugi konsumenta. Zdobywaj umiejtności aktywnego zachowania si na rynku, prowadzenia wasnej dziaalności gospodarczej, sporzdzania biznes planu itp. Absolwent tej szkoy moe znaleź zatrudnienie we wszystkich typach zakadw gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stowkach, domach opieki, itp. oraz prowadzi wasn dziaalnoś gospodarcz. Ksztaci absolwenta, ktry potrafi stosowa nowoczesne metody zarzdzania i finansowania dziaalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsugiwa zleceniodawc, organizowa bale, wesela; organizowa ywienie zbiorowe: bufety, stowki, bary, kafeterie; projektowa i aranowa wntrza sal konsumpcyjnych.
Technikum - 4 letnie dla absolwentw gimnazjum
Zawd - technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej

    Absolwent moe podj prac w firmach instalacyjnych, ktre specjalizuj si w projektowaniu i wykonawstwie zwizanym z: energetyk wodn, energetyk wiatrow, energetyk geotermaln, energetyk wodorow, energi soneczn,odnawialnaE budownictwem energooszczdnym, technologi wodorow oraz w przedsibiorstwach zajmujcych si przepisami prawa i normami dotyczcymi ochrony rodowiska. Absolwent moe rwnie prowadzi wasn firm oferujc usugi w zakresie montau i wykonywania urzdze energetyki odnawialnej, kontrolowania, konserwowania oraz naprawiania urzdze i systemw energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoa Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawd - mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych.

    Typowa szkoa dla chopcw. Szkoa tego typu wyposaa absolwentw w potrzebne wiadomoci z zakresu agrotechniki i mechanizacji procesw technologicznych w rolnictwie oraz umiejtnoci bezporedniego organizowania i wykonywania prac rolniczych w warunkach produkcji rolniczej. Uczniowie bd realizowa program nauki jazdy samochodem i cignikami oraz nauk pracy maszynami rolniczymi.
Szkoa we wasnym zakresie zapewnia w peni realizacj programu praktycznej nauki zawodu.astra Uzyskany zawd umoliwi zatrudnienie w rolnictwie i szeroko pojtej obsudze rolnictwa. Zakres nabytych wiadomoci i umiejtnoci stwarza moliwoci zatrudnienia w innych dziaach gospodarki.
Absolwenci Zasadniczej Szkoy Zawodowej maj moliwo kontynuowania nauki w trzyletnich technikach uzupeniajcych, ktrych ukoczenie umoliwia uzyskanie wiadectwa dojrzaoci a take uzyskanie dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
Ponadto absolwenci tej szkoy mog podj nauk w dwuletnich liceach oglnoksztaccych, ktrych ukoczenie rwnie umoliwia uzyskanie wiadectwa dojrzaoci.


Zasadnicza Szkoa Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawd - kucharz

     Absolwenci tego kierunku zawodowo zajmują si przygotowaniem potraw i posiadają niezbdną wiedz z zakresu eksponowania i przechowywania wyrobw spoywczych.kucharz
Kucharz podejmuje prac zawodową w hotelach, restauracjach, orodkach wypoczynkowych i wielu innych punktach gastronomicznych. W zawodzie tym mile widziane są osoby z wyobranią i pomysowocią. Podejmując nauk w naszej szkole nie zmarnujesz wasnego talentu kulinarnego i pasji gastronomicznej.
Szkoa we wasnym zakresie zapewnia w peni realizacj programu praktycznej nauki zawodu.


Zasadnicza Szkoa Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawd - wielozawodowa (cukiernik, piekarz, wdliniarz, ogrodnik, pszczelarz, rolnik, operator maszyn i urządze przemysu spoywczego, przetwrca ryb)Szkoa zapewnia realizacj programu praktycznej nauki zawodu.


Sobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b