>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

„Frank-Raj”

AK14-16a.jpg W dniu 16 maja 2014 r. uczniowie naszej szko¿y kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technika architektury krajobrazu realizowali zaj¿cia dydaktyczne we Franku na terenie „Polskich Ogrod¿w Ozdobnych”.

23 Maja 2014 by J. Prabucki

FINAŁ VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

BPVI-1.jpg Dnia 24 kwietnia 2014r. na Wydziale In¿ynierii Produkcji odby¿ si¿ fina¿ VI Og¿lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szyma¿skiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20 Maja 2014 by zbyszek

Konstytucja 3 MAJA

k3m14-1.jpg W dniu 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowa¿ przywr¿ci¿, jako ¿wi¿to pa¿stwowe dzie¿ 3 Maja, to jest rocznic¿ uchwalenia ustawy reguluj¿cej ustr¿j prawny Rzeczypospolitej Obojga Narod¿w, czyli pierwszej polskiej konstytucji z 1791 roku.

30 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klasy maturalnej 2014

maturZ14-1a.jpg 25 kwietnia 2014 roku po¿egnali¿my uczni¿w klasy programowo najwy¿szej ko¿cz¿cej si¿ matur¿. Mury naszej szko¿y opu¿cili uczniowie kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu, kt¿rych wychowawc¿ i opiekunem przez cztery lata by¿a p. Barbara Grzebi¿ska.

25 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

XII Powiatowy Konkurs Wielkanocny

KW12-1.jpg 11 kwietnia 2014 r. w ZSAiO odby¿ si¿ XII Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Starosta Tczewski dr in¿. J¿zef Puczy¿ski i W¿jt Gminy Tczew Roman Rezmerowski. W konkursie uczestniczyli uczniowie szk¿¿ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, cz¿onkinie K¿¿ Gospody¿ Wiejskich oraz pensjonariusze DPS.

25 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

SEMINARIA SZKOLENIOWE

GWoch.jpg Pani Halina Plichta zako¿czy¿a cykl szkole¿ dla nauczycieli ucz¿cych produkcji ro¿linnej oraz ekonomiki. Uczestniczy¿a w seminarium na temat: „Optymalizacji upraw ro¿lin pastewnych w warunkach polowych i na u¿ytkach zielonych" oraz „Jako¿¿ i marketing produkt¿w rolniczych w Polsce i krajach Unii Europejskiej”.

04 Kwietnia 2014 by J. Prabucki

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

erg1b.jpgW dniu 28 marca 2014 roku , o godz. 10.oo w ZSAiO w Swaro¿ynie zosta¿y przeprowadzone eliminacje VI Og¿lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Prac w Rolnictwie.

29 Marca 2014 by zbyszek

Spotkanie z przedstawicielem MRiRW

PIR.jpgW dniu 24 marca 2014 r. uczniowie naszej szko¿y skorzystali z zaproszenia Pomorskiej Izby Rolniczej i spotkali si¿ z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odby¿o si¿ w Domu Kultury w Subkowach.

28 Marca 2014 by J. Prabucki

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

RK1.jpg 14 marca w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿a si¿ nietypowa lekcja. W ramach doradztwa zawodowego oraz zaj¿¿ lekcyjnych w klasie IV D4 przeprowadzono zaj¿cia, kt¿rych tematyk¿ by¿a rozmowa kwalifikacyjna.

19 Marca 2014 by J. Prabucki

CKGWiS

CKGWiS-1.jpg3.03.2014r w Tczewie odby¿o si¿ uroczyste spotkanie CKGWiS. W¿r¿d zaproszonych go¿ci znale¿li si¿ liczni przedstawiciele w¿adz samorz¿dowych oraz instytucji wsp¿¿pracuj¿cych z rolnikami.

10 Marca 2014 by M. GODEK

AGROTECH 2014

ATch-7a.jpgW dniu 7 marca br. grupa uczni¿w klasy III i IV technikum rolniczego pod opiek¿ kierownika szkolenia praktycznego Tadeusza Sobieckiego uczestniczy¿a w XX edycji Mi¿dzynarodowych Targ¿w Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

08 Marca 2014 by J. Prabucki

MŁODZIEŻ W FABRYCE SZTUK

FST-1.jpg28 lutego br. uczniowie zwiedzali wystawy w Fabryce Sztuk w Tczewie, miedzy innymi „Tczew pod okupacj¿ hitlerowsk¿” i „Z Forsterami i Cookiem na kraniec ¿wiata”.

02 Marca 2014 by Alicja

III FORUM ROLNICZE POWIATU TCZEWSKIEGO

FR-1.jpgW dniu 28 lutego br. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿o si¿ III FORUM ROLNICZE POWIATU TCZEWSKIEGO pod patronatem J¿zefa Puczy¿skiego Starosty Powiatu Tczewskiego.

28 Lutego 2014 by J. Prabucki

SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

prp-1.jpgW dniu 24 lutego 2014 r. uczniowie klasy mundurowej LO spotkali si¿ z Przewodnicz¿cym Rady Powiatu Tczewskiego Panem Piotrem Odya. Spotkanie z osob¿ kieruj¿c¿ pracami rady powiatu to nieocenione ¿r¿d¿o informacji dla m¿odzie¿y w zakresie wiedzy o spo¿ecze¿stwie oraz struktur samorz¿du terytorialnego i ich dzia¿alno¿ci w przestrzeni publicznej maj¿cej wp¿yw na szeroko poj¿te bezpiecze¿stwo publiczne.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

XIV Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej

TSD14-_1.jpgW dniach 19 i 20 lutego 2014 r. odby¿a si¿ w Tczewie XIV Powiatowa Licealiada w dru¿ynowym tenisie sto¿owym dziewcz¿t i ch¿opc¿w.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

TEORIA WOJSKOWOŚCI

LOm-1.jpgW dniu 17 lutego 2014 r. uczniowie klasy mundurowej LO zako¿czyli cykl szkole¿ z zakresu wojskowo¿ci. W celu realizacji autorskiego programu opracowanego przez nasz¿ szko¿¿ dbaj¿c o wysokie standardy zaj¿cia dydaktyczne przeprowadzi¿ Pan p¿k dypl. Wies¿aw Rutkowski, radny powiatu starogardzkiego.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b