>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

XII Jarmark Cysterski w Pelplinie

XII1.JPG W dniu 15 wrze¿nia 2012 roku na placu przed Collegium Marianum nast¿pi¿o otwarcie XII Jarmarku Cysterskiego. Nasi uczniowie brali udzia¿ w turnieju rycerskim dla ¿ak¿w „O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego”.

16 Wrzenia 2012 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

prs1.gif W dniu 3 wrzenia 2012 r.
8:00 - Msza w kociele parafialnym pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli w Swaroynie (spotkanie przed szko godz. 7:45).

9:00 - Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 (sala gimnastyczna ZSAiO).

26 Sierpnia 2012 by J. Prabucki


Zakończenie roku szkolnego 2011/12

krs3.JPG Min¿¿ rok szkolny 2011/12 i z tej okazji Dyrektor Z. Wojszko podzi¿kowa¿ nauczycielom, rodzicom i uczniom za zaanga¿owanie w pracy i realizowanie dzia¿a¿ edukacyjnych maj¿cych na celu zdobywanie wiedzy i kluczowych umiej¿tno¿ci zawodowych. Szczeg¿lne podzi¿kowanie z¿o¿y¿ uczniom odbieraj¿cym ¿wiadectwa z wyr¿¿nieniem. Na zako¿czenie ¿yczy¿ wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Do zobaczenia w nast¿pnym roku szkolnym 2012/13.

29 Czerwca 2012 by J. Prabucki

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - PRAKTYKI ZAWODOWE

AKs12.jpg Uczniowie klasy II D4 pod kierunkiem p. prof. Olgi Woniak zaprojektowali zagospodarowanie terenu przed Starostwem Powiatowym w Tczewie – projekt zosta zaakceptowany do realizacji.
Od 18 czerwca w ramach praktyki zawodowej rozpoczy si prace – wymiana ziemi, nasadzenie rolin… i oto efekt. Zobacz i oce sam.

26 Czerwca 2012 by Alicja

POEGNANIE ABSOLWENTW SZKӣ ZAWODOWYCH

abz18_133x100.jpg Nadesza ju ta chwila szczeglna, gdy oto ostatni ju raz absolwenci klas zawodowych przyszli do szkoy, by odebra swoje wiadectwa.
Kady myli co wynis z tego miejsca, czego si nauczy, co jeszcze mg uczyni aby doskonali siebie? Tym mylom towarzyszya modlitwa, gdy najpierw bya Msza w. w kociele parafialnym, ktr celebrowa ks. proboszcz Arkadiusz Kujawa.

17 Czerwca 2012 by Alicja

SPOTKANIE PRZEWODNICZCEGO RADY POWIATU Z MODZIE.

spp5a.jpg Przed rozpoczciem obrad Sesji Rady Powiatu p. Piotr Odya - Przewodniczacy Rady Powiatu spotka si z uczniami naszej szkoy, byli to uczniowie klasy I D4.

04 Czerwca 2012 by Alicja

SESJA RADY POWIATU

srp4b.jpg W dniu 29 maja br. w naszej szkole odby¿a si¿ Sesja Rady Powiatu. Przed Sesja odby¿o si¿ spotkanie Przewodnicz¿cego Rady Powiatu p. P. Odya z m¿odzie¿¿, kt¿ry na koniec Sesji tak¿e w swoim podzi¿kowaniu wyr¿¿ni¿ szczeg¿lnie obecn¿ m¿odzie¿. Sesja zako¿czy¿a si¿ wr¿czeniem dla szko¿y kroniki, w kt¿rej jeszcze d¿ugo zapisywane maj¿ by¿ wydarzenia wa¿ne dla tej plac¿wki.

04 Czerwca 2012 by Alicja

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2012

dosa.jpeg W dniu 17 maja zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych odby¿ si¿ „Dzie¿ otwartych drzwi”. Tradycyjnie zaproszeni zostali gimnazjali¿ci klas trzecich powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego wraz z opiekunami i rodzicami. Zaszczyci¿ nas swoj¿ obecno¿ci¿ Radny Powiatu Tczewskiego p. Ludwik Kiedrowski. W bie¿¿cym roku szkolnym grupa odwiedzaj¿cych nas gimnazjalist¿w by¿a wyj¿tkowo liczna, bo przyjecha¿o prawie 450 os¿b zainteresowanych ofert¿ edukacyjn¿ naszej plac¿wki.

18 Maja 2012 by J. Prabucki

FINA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I NA ZIELNIK

edukacja_120x90.jpg 17 maja br. odbyo si ogoszenie wynikw VI-ego Konkursu Fotograficznego "Krajobraz i Przyroda Kociewia" oraz V-ego Konkursu na Zielnik Chwastw Rolin Uprawnych przeznaczonych dla modziey szk gimnazjalnych.

18 Maja 2012 by Karolina

KONKURS NA POCZTWK WIELKANOCN

Alicja_V5.JPG Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu w ZSAiO w Swaroynie byo Starostwo Powiatowe w Tczewie w ramach projektu pt.: „Boe Narodzenie i Wielkanoc – zachowanie i kultywowanie miejscowych tradycji, obrzdw i zwyczajw Boego Narodzenia i Wielkanocy na Kociewiu – warsztaty i konkursy oraz wystawy ukazujce dziedzictwo kulturowe Kociewia”.

08 Maja 2012 by Alicja

DZIE¿ PAPIESKI

JPIIa.jpeg Pierwsza rocznica Beaty¿ikacji Jana Paw¿a II – wszyscy pami¿tamy … 1 maja 2011 roku uroczysty moment na kt¿ry czekali¿my papie¿ Benedykt XVI wypowiedzia¿ s¿owa formu¿y beatyfikacyjnej i te najwa¿niejsze s¿owa „…nasz¿ w¿adz¿ apostolsk¿ zgadzamy si¿, aby Czcigodny S¿uga Bo¿y Jan Pawe¿ II, Papie¿, od tej chwili nazywany by¿ b¿ogos¿awionym, a Jego ¿wi¿to obchodzone mog¿o by¿ w miejscach i zgodnie z regu¿ami ustalonymi przez prawo 22 pa¿dziernika ka¿dego roku. W imi¿ Ojca i Syna, i Ducha ¿wi¿tego”.

08 Maja 2012 by Alicja

Poegnanie klas maturalnych

PM1.JPGW dniu dzisiejszym poegnalimy maturzystw ksztaccych si w zawodach Technik agrobiznesu i Technik rolnik. W atmosfer uroczystoci wprowadzia nas msza wita celebrowana przez ks. proboszcza Arkadiusza Kujaw w kociele pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli w Swaroynie.

27 Kwietnia 2012 by J. Prabucki

Konstytucja 3 Maja

K3M1.jpgW czwartek 26 kwietnia uczniowie II AB ZSZ pod opiek¿ T. Borysa przygotowali uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia polskiej ustawy zasadniczej z 1791 roku. By¿ to pierwszy tego typu akt prawny w Europie. W czasie apelu przedstawiono pokaz multimedialny ukazuj¿cy prze¿omowe wydarzenia, kt¿re doprowadzi¿y do uchwalenia ustawy reguluj¿cej ustr¿j prawny Rzeczypospolitej Obojga Narod¿w.

27 Kwietnia 2012 by J. Prabucki

IV KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

minda-1m.jpg W dniu 19 kwietnia odby si II etap konkursu grafiki komputerowej, ktry wyoni finalistw. Tegorocznym zwycizc zosta Pawe Minda z Prywatnego Gimnazjum „AWANS” w Malborku. Dyrektor ZSAiO wrczy Pawowi dyplom i nagrod w postaci tabletu.

19 Kwietnia 2012 by J. Prabucki

TARGI EDUKACYJNE

edukacja_120x90.jpg30 marca br. w II LO w Tczewie odbyy si targi edukacyjne, w trakcie ktrych szkoy ponadgimnazjalne prezentoway swoj ofert edukacyjn.

11 Kwietnia 2012 by Karolina

X POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

XKW1.JPG 29 marca odby si Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Stanisaw Ackerman - czonek Zarzdu Powiatu oraz radne panie Wiesawa Quella oraz Barbara Matysiak.

01 Kwietnia 2012 by Alicja

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b