>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

BOŻE NARODZENIE

Zwiastuj¿ Wam rado¿¿ wielk¿ – narodzi¿ si¿ Wam Zbawiciel. Przysz¿a do Was Mi¿o¿¿…” po tych nowinie og¿aszaj¿cej Narodzenie Jezusa w Betlejem w skupieniu wszyscy ws¿uchali si¿ w s¿owa:
Kiedy zasi¿dziesz do sto¿u w ten najpi¿kniejszy wiecz¿r roku, wiecz¿r narodzin Bo¿ego Syna, wiecz¿r kol¿d, p¿atk¿w ¿niegu, ciep¿a i spokoju, pomy¿l o cz¿owieku, kt¿ry jest od ciebie na odleg¿o¿¿ my¿li. Kiedy ukl¿kniesz do nocnej modlitwy, b¿dzie si¿ z tob¿ modli¿ cz¿owiek, kt¿ry jest obok, na odleg¿o¿¿ twego szeptu. M¿dl si¿:
- by w t¿ noc ¿aden cz¿owiek nie by¿ obcy,
- ¿eby nie by¿ samotny,
- by ka¿dy z ka¿dym dzieli¿ si¿ dobrym sercem ze ¿zami w oczach,
- by drogi krzywe sta¿y si¿ prostymi,
- by kto¿ przypomnia¿ sobie kol¿d¿ dawno zapomnian¿,
- by kto¿ komu¿ przebaczy¿,
- kto¿ si¿ rozp¿aka¿,
- kto¿ zamkni¿te drzwi otworzy¿,
- by nad ¿wiatem by¿ pok¿j.
We¿ do r¿ki bia¿y op¿atek
Cho¿by¿ nie mia¿ go z kim dzieli¿.
I ¿ycz ca¿emu ¿wiatu
Niech si¿ wszystkie serca rozwesel¿ –ca¿¿ uroczysto¿¿ przygotowali uczniowie wraz z p. A. Majewsk¿.
Przewodnicz¿ca SU ¿yczy¿a „…niech w Waszym domowym zaciszu, przy wigilijnym stole zapanuje mi¿o¿¿, poczucie rado¿ci i zgoda… . Na koniec ¿yczenia z¿o¿y¿ pan dyrektor J. Bartoszewski i przekaza¿ Op¿atek przedstawicielom poszczeg¿lnych klas.wig1.jpgwig2.jpgwi3.jpgwi4.jpgwi5.jpgwi6.jpgwi7.jpgwi8.jpgwi9.jpgwi10.jpgwi11.jpgwi12.jpgwi13.jpgwi14.jpg
23 Grudnia 2012 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
1 marca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b