>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

"Młodzież - Rolnictwo - Unia Europejska"

Konferencj¿ otworzy¿y wyst¿pienia powitalne prof. dr hab. Jana Niemca prorektora ds. nauki Szko¿y G¿¿wnej Gospodarstwa Wiejskiego, pana Bogus¿awa Rze¿nickiego, zast¿pcy Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Ro¿lin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektora Fundacji Schumana Rafa¿a Dymka.
Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy mieli okazj¿ wys¿ucha¿ dw¿ch prelekcji wyg¿oszonych przez ekspert¿w. Dr Grzegorz Gorza¿a, reprezentant Wydzia¿u Ochrony Ro¿lin Techniki z Pa¿stwowej Inspekcji Ochrony Ro¿lin przekaza¿ uczniom swoj¿ wiedz¿ na temat integrowanej ochrony ro¿lin, kt¿ra sta¿a si¿ nowym standardem w rolniczej produkcji ro¿linnej. Drugi wyk¿ad przeprowadzony przez dr Artura Miszczaka z Zak¿adu Badania Bezpiecze¿stwa ¿ywno¿ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, dotyczy¿ problem¿w zwi¿zanych z pozosta¿o¿ciami ¿rodk¿w ochrony ro¿lin w p¿odach rolnych.
Druga cz¿¿¿ konferencji skupi¿a wszystkie wiadomo¿ci praktyczne. Jaros¿aw Zaborny, laureat edycji 2012/2013, przedstawi¿ uczestnikom swoj¿ prac¿ konkursow¿ oraz plany wdro¿enia zwyci¿skiego projektu. Po raz pierwszy w historii konferencji g¿os zabra¿ r¿wnie¿ opiekun laureata, Pan Andrzej Jaksa-Pliszka, kt¿ry podzieli¿ si¿ refleksj¿ na temat konkursu oraz podkre¿li¿ jego znaczenie w rozwoju samych uczestnik¿w. Na koniec spotkania dr in¿. Anna Grontkowska ze Szko¿y G¿¿wnej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawi¿a zebranym zasady konkursu. Po konferencji uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami mieli okazj¿ zwiedzi¿ kampus Szko¿y G¿¿wnej Gospodarstwa Wiejskiego.

S. Hebel


Akr2.JPGAkr7.jpgAkr4.jpgAkr5.jpgAkr6.JPG
22 Listopada 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b