>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KONKURS ORKI - Bielice

W dniach 24 – 25 wrze¿nia 2015 roku uczniowie naszej szko¿y Krzysztof C¿blik i Micha¿ Szymkowiak pod opiek¿ nauczycieli Tadeusza Borys i Rafa¿a Komorowskiego wzi¿li udzia¿ w V Regionalnym Konkursie Orki dla m¿odzie¿y szk¿¿ rolniczych w Bielicach ko¿o Poznania. Celem zawod¿w by¿o pobudzanie w¿r¿d m¿odzie¿y zainteresowa¿ z zakresu sektor¿w rolniczego i technicznego. Ponadto uczestnicy konkursu mieli mo¿liwo¿¿ poszerzenia wiedzy z zakresu orki, jako najwa¿niejszego zabiegu agrotechnicznego oraz przyswojenia w¿a¿ciwych nawyk¿w niezb¿dnych w wykonywaniu rutynowych prac rolniczych.
W turnieju wzi¿¿o udzia¿ 36 zawodnik¿w. Ka¿dy z zawodnik¿w wykonywa¿ jedno, wybrane przez siebie zadanie. W¿r¿d czynno¿ci do wykonania by¿y orka p¿ugiem obracalnym czteroskibowym sposobem zagonowym oraz orka p¿ugiem tradycyjnym trzyskibowym sposobem w rozorywk¿ i w sk¿ad. Podczas oceny wykonanych zada¿ s¿dziowie brali pod uwag¿ g¿¿boko¿¿ orki, przykrycie resztek po¿niwnych, przestrzeganie granic, jako¿¿ wyoranego pola, g¿¿boko¿¿ bruzdy rozorywkowej i prostolinijno¿¿.
Zawody odbywa¿y si¿ na udost¿pnionym przez producent¿w nowoczesnym sprz¿cie rolniczym. Zadania konkursowe wykonywano na traktorach TYM T903, Kubota M135 GX, New Holland T6010.
Po rozgrywkach m¿odzie¿ i opiekunowie mieli okazj¿ zapozna¿ si¿ z najnowszymi rozwi¿zaniami technicznymi stosowanymi w bran¿y rolniczej.


Tadeusz Borys


KoB-2.jpgKoB-3.jpgKoB-4.jpgKoB-5.jpgKoB-6.jpgKoB-7.jpgKoB-8.jpgKoB-9.jpgKoB-10.jpgKoB-11.jpgKoB-12.jpgKoB-13.jpgKoB-14.jpgKoB-15.jpgKoB-16.jpgKoB-17.jpgKoB-18.jpgKoB-19.jpgKoB-20.jpgKoB-21.jpg
30 Wrzenia 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
27 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b