>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Olimpiada Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych

Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie w¿r¿d m¿odzie¿y zainteresowa¿ rolnictwem oraz popularyzacja i pog¿¿bienie wiedzy rolniczej, a tak¿e umo¿liwienie najlepszym kontynuowania nauki na wy¿szej uczelni.

W olimpiadzie uczestniczy¿o 34 uczni¿w z nast¿puj¿cych blok¿w programowych:
produkcja ro¿linna - 8 uczni¿w
produkcja zwierz¿ca - 10 uczni¿w
¿ywienie cz¿owieka - gastronomia - 8 uczni¿w
architektura krajobrazu - 6 uczni¿w

Do Olimpiady Okr¿gowej zosta¿o wytypowanych 4 uczni¿w po jednym z ka¿dego bloku.
Laureaci w poszczeg¿lnych blokach tematycznych:
Produkcja ro¿linna: – ¿ak Rados¿aw klasa IV
Produkcja zwierz¿ca: - Stencel ¿ukasz klasa II
Architektura krajobrazu: – Grubba Patrycja klasa III
¿ywienie cz¿owieka - Gastronomia: – Bu¿awska Karolina klasa III

Terminarz XL eliminacji:
Eliminacje okr¿gowe 22.04 - 23.04.2016 r.,
Eliminacje centralne 03.06 - 04.06.2016 r. - ZS CKR w Trzciance, woj. wielkopolskie.
Laureaci eliminacji centralnych zyskuj¿ mo¿liwo¿¿ studiowania na wielu presti¿owych uczelniach rolniczych w kraju
Patronem medialnym XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a tak¿e multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmaga¿ jest Komitet G¿¿wny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Organizatorzy eliminacji szkolnych w ZSAiO: H. Plichta, G. Murawska, O. Wo¿niak, J. Skowro¿skiH. Plichta
18 Listopada 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b