>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

ZSAiO w drodze ku szkolnictwu resortowemu

„Id¿ zmiany wielkimi krokami” tymi s¿owami podsumowa¿ spotkanie Burmistrza Pelplina Pan Patryk Demski. Nie jest ju¿ tajemnic¿, ¿e Dyrektor, uczniowie i nauczyciele przygotowuj¿ si¿ do podpisanie porozumienia pomi¿dzy MRiRW a samorz¿dem powiatowym, wyra¿aj¿cego wol¿ obu stron, co do zmiany organu prowadz¿cego, kt¿re wed¿ug wst¿pnych plan¿w nast¿pi w dniu 1 stycznia 2017 r. B¿dziemy pierwsz¿ i jedyn¿ szko¿¿ w wojew¿dztwie pomorskim wchodz¿c¿ w sk¿ad sieci szk¿¿ resortowych. Szko¿y rolnicze mog¿ kszta¿ci¿ w 27 zawodach (15 zawod¿w na poziomie technikum oraz 12 na poziomie zasadniczej szko¿y zawodowej).
Jeste¿my przekonani, ¿e nasza szko¿a dzi¿ki wsp¿¿pracy nawi¿zanej z bran¿owymi instytutami badawczymi, agencjami rolnymi oraz pa¿stwowymi uczelniami wy¿szymi o profilu rolniczym sprosta oczekiwaniom naszych uczni¿w i przyczyni si¿ w znacznym stopniu do rozwoju rolnictwa i obszar¿w wiejskich na terenie Kociewia.


wminis1.jpgwminis2.jpgwminis4.jpg
17 Marca 2016 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b